Make your own free website on Tripod.com

Home

Hoofddoek (Hidjaab) | Qor'aan studie | Bewust Gekleed | Onverwoestbaar geloof | De godvruchtige vrouw | Moederliefde | De Beste Vrouwen | Kennis van vrouwen
Vrouwen
Qor'aan studie

IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADEVOLLE

Qor'aan studie vergroot invloed van vrouwen

Voor vrouwen is de kennis van de Heilige Qor'aan en de Fiqh (islamitische rechtswetenschap) de kern van het leven. Indien de vrouwen deze kennis niet bezitten, zal de gehele sociale realiteit van Geloof van alle wezenlijke betekenis beroofd worden. Onder de vele vooraanstaande vrouwen die deze kennis bezaten was ook A'ishah, de echtgenote van de profeet Mohammed, vzmh (Moge Allaah welbehagen in haar stellen). Zij overleverde niet alleen veel van de soennah (handelingen van de profeet, vzmh) maar tevens het verhaal van de tanzil (redenen van openbaring), van een groot gedeelte van de Heilige Qor'aan.

Steeds als wij over de openbaring van Heilige Qor'aan iets leren, leren we tegelijkertijd iets over de profeet (vrede zij met hem), die eigenlijk een wandelende Qor'aan was. Qor'aan studie en het lief hebben van zijn karakter gaan eigenlijk hand in hand; het een is het ander. Onze erfenis is afkomstig van deze vrouwen uit Medina (Moge Allaah tevreden over hen zijn) die tot de beste studenten behoorden. De samenstelling van de Heilige Qor'aan zoals hij tegenwoordig wordt uitgegeven, hebben we voor een groot deel aan Hafsa (ra) te danken. Zainab (ra), de kleindochter van de profeet (vzmh) sprak jarenlang alleen met directe verwijzing naar de Heilige Qor'aan; dit kwam tot uiting in haar dagelijks leven, zakelijke handelingen en haar gesprekken. Het moet als de veelomvattendheid van de Heilige Qor'aan gekenmerkt worden, dat menigeen dit tot haar dood niet wist.

In de tijd van Djoenayd beantwoordde een slavin zelfs alle vragen met de woorden van de Heilige Qor'aan. Dit waren toonbeelden van vrouwen die in de glorietijd van de Islaam hun religieuze levenswijze (dien) beleefden. Zij hebben ons laten zien dat de liefde voor en kennis van de Heilige Qor'aan meer een norm dan een uitzondering zal moeten zijn, wil de geloofsgemeenschap goed functioneren.


Vrouwen hebben sleutel tot de waarheid
*****************************************
De studie van de Heilige Qor'aan is eindeloos en brengt ons bovendien in een zekere extase. De politieke invloed van deze studie, vooral in deze door ongeloof gedomineerde tijd, zal voor vrouwen enorm zijn. Er worden heden ten dage zoveel zinloze gesprekken en debatten over de rol van de vrouw dan wel over het doorbreken van het traditionele rollenpatroon gevoerd; hoewel wij vrouwen in de Heilige Qor'aan eigenlijk de sleutel in ons bezit hebben om de waarheid te kunnen ontdekken. Wij moeten onszelf leren kennen, weten waar we mee bezig zijn en elkaar onderwijzen en motiveren, want onze tegenstanders zijn overal aanwezig.

De sleutel positie van de gelovige vrouw is dan ook die van een student van de Heilige Qor'aan en tegelijkertijd is het noodzakelijk onze nobele islamitische levenswijze hoog te houden. Bedenk eens wat voor krachtige invloed dit zal hebben op de geloofsgemeenschap indien de vrouw haar juiste betrekking her-inneemt. Dit was de steun voor de mannen die zich tot het uiterste inspanden om de religieuze levenswijze te vestigen, en niet alleen een thuisland.

Grondige kennis van de Heilige Qor'aan en de islamitische levenswijze vormt de basis van zo'n religieuze samenleving. Er kan geen twijfel over bestaan dat deze studie de gemeenschap niet onveranderd zal laten. De Waarheid zal weer herleven en de leugen zal verdwijnen, omdat studie van de Heilige Qor'aan een edelmoedig karakter ontwikkelt. Er zal geen plaats meer voor iets anders zijn.


--------------------------------------------------------------------------------
Bron: verkorte en bewerkte versie van het artikel "Qoeraanstudie: het belang voor de vrouw" uit het Ned-Islamitisch kwartaalblad "Qiblah" /maart 1983.

No Copyright 1422 / 2001