Make your own free website on Tripod.com

Home

Overschrijden van de grenzen | Allah's steun | Kwaadsprekerij | Roddelen | Islamitische groet | Het vasten
Fiqh
Islamitische groet

De waarde van `Assalaamoe Alaikoem` (islamitische groet)

Islam betekent het bereiken van vrede door totale onderwerping aan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) Een moslim is dus iemand die vrede bereikt door zich te onderwerpen aan de wil van Allah. Het woord `salaam` komt van hetzelfde stamwoord als islam. De salaam is de begroeting van de moslims. De letterlijke betekenis is vrede. De diepere betekenissen zijn:

- Een gevoel van veiligheid en duurzaamheid die niet in dit leven wordt gekend.

- Zonder tekortkomingen zoals in het woord salliem.

- Redding, bevrijding, bescherming zoals in het woord sallama.

- Begroeting, overeenstemming met degenen rondom ons, een harmonieus geheel.

- Berusting in de betekenis van tevreden zijn met alles wat er voor je is bepaald en geen ontevredenheid voelen.

- De algemene betekenis: vrede, vrijheid van alle strijdige elementen die de totale vrede in de weg staan.

Al deze betekenissen liggen in het woorden salaam en islaam. Ad-Djennah (het paradijs) is dan ook de volmaaktheid van islaam. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt in de Qoraan:

Allah nodigt uit tot Dar Assalaam(het huis van vrede) dit is Al-Djennah dor het accepteren van al-islaam en rechtschapen daden verrichten en af te zien van shirk en slechte daden en leidt wie hij wil naar het Rechte Pad (Soerat Yoenoes:25).

Deze lezing gaat dus ook over de waarde van het geven van de salaam aan elkaar. Op vele plaatsen in de Qoraan worden de moslims bevolen Assalaamaan elkaar te geven.
In de koran lezen we o.a:

O jullie die geloven! Ga niet andere huizen binnen dan jullie eigen totdat jullie toestemming hebben gevraagd en degenen (van het huis) salaam hebt gegeven, dat is beter voor jullie, zodat jullie zullen herinneren. (Soerat An-noer:27).

als jullie huizen binnengaan, begroet elkander met salaam van Allah, gezegend en aangenaam.. (Soerat An-noer:61).

heeft het verhaal van ibrahiem`s geerde gasten jou bereikt (o,mohammed)? Toen zij bij hem kwamen en zeiden: salaman (vrede, antwoordde hij: salaam. (Soerat Adz-aariyaat: 24-25)

Het gebruiken en zeggen van Assalaamis een grote zegen van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) voor de moslims. Over de gehele wereld, welke taal zij ook spreken, geven de moslims elkaar de salaam (vrede). Welke taal, van welk ras, volk of stam men ook behoort iedere moslim behoort deze begroeting te gebruiken. Dit toont ons weer te meer de gelijkheid van de moslims en universaliteit van de islam. Overal ter wereld groeten de moslims elkaar met `Assalaamalaikoem` geven elkaar een hand of omhelzen elkaar en dit met broederlijke/zusterlijke liefde en genegenheid. Ook al kennen ze elkaar niet en komen ze uit totaal verschillende werelddelen een simpel `salaam` is het enige wat de harten direct verenigd in de islam. En dit is weer een van de voorbeelden van de grootheid van de islamitische Adaab (manieren). Allah heeft alles met een doel geschapen en heeft alles met een reden aan ons gegeven. Alles heeft dus een reden en daarom moeten wij nooit neerkijken op onze Adaab of er heel makkelijk mee omgaan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft het als een gunst en een zegening aan ons gegeven.
In de Qoraan lezen we ook dat de begroeting in Al-djennah (het Paradijs) `as-salaam` zal zijn:

Hun manier van vragen daarin (ad-djennah) zal zijn: Sobhanek Allahoema en salaam (vrede, veilig van elke en iedere slechtheid) zal hun groeten daarin zijn en het afsluiten van hun vraag zal zijn: al-hamdoelillah rabil`alemien en dank is voor Allah, ar-rabbil alemien (Soerat yoenoes:10).

Tegen degenen wiens levens door de engelen worden genomen als zij in een vrome staat zijn, wordt gezegd: ga ad-djennah binnen voor het goede wat jullie deden (in deze wereld) (Soerat An-nahl:32).

Hun groeten op de Dag als zij Hem zullen ontmoeten zal zijn: `salaam` (de engelen zullen tegen hen `assalamoe alaikoem` zeggen). En hij heeft voor hen een milddadige beloning voorbereid (Al-djennah). (Soerat Al-ahzaab:44).

En zo zijn er nog vele ayaat te vinden. Al vanaf Adam is de begroeting voor de gelovigen (de moslims) Assalaamoe Alaikoem

overgeleverd door Aboe Hourairah dat de profeet zei: Allah schiep Adam naar zijn beeltenis, ongeveer 30 meter lang. Toen hij hem geschapen had zei hij: ga en geef Salaam aan die groep engelen die daar zit en luister wat zij jou als antwoord geven, want dat zal jouw begroeting zijn en die van jouw nageslacht.` Adam zei: `as salaam alaiakoem`. Zij antwoordden: as salaam alaikoem wa rahmatoellah` (Gedeelte hadith Boekharie).

Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft ons bevolen in de Qoraan `as salaam alaikoem` te zeggen. Dit blijkt ook uit verschillende ahaadtih waarin de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) ons dit beveelt:
overgeleverd door Aboe Oemara al-bra`a bin`azib: de boodschapper van Allah beval ons de volgende zeven handelingen:1 het bezoeken van de zieken,2 het volgen van een begrafenis(stoet), 3 het aanroepen van de genade van Allah voor iemand die niest (het zeggen van Yarhamkoemallah). 4 de zwakken steunen, 5 De onderdrukken helpen, 6 het verspreiden van de salaam, 7 en het eren van geloftes. (Boekharie en Moeslim).

Overgeleverd door Aboe Yoessoef Abdoellah bin Salam dat hij de boodschapper van Allah hoorde zeggen: O jullie mensen! Verspreidt de Salaam, geef eten (aan de armen en behoeftigen), gedraag je vriendelijk ten opzichte van je bloedverwanten en doe salaah wanneer anderen slapen en ga ad-djennah in vrede binnen. (Tiermidie).

De boodschapper van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zei: `vermijdt het op de wegen te zitten. `Zij (de mensen) zeiden: `O allahs boodschapper, wij kunnen het niet helpen (op de wegen) te zitten daar zij onze plaatsen waar we praten. `De Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `als jullie weigeren maar toch daar gaan zitten, geeft de weg zijn recht. `Wij zeiden: `wat is het recht van de weg van de boodschapper van Allah? ` Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: ` de blikken neer te slaan, zich te weerhouden van het schade toebrengen aan anderen, het teruggeven van de salaam en het bevelen van het goede en het verbieden van het slechte. (Boekharie).

We weten nu dat Assalaam de begroeting voor ons moslims is. Maar in de Qoraan en de Soennah vinden we ook de wijze waarop we moeten groeten, in de Qoraan lezen we:

wanneer jullie begroet worden met een begroeting, groet dan terug met wat beter is dan dat of geef het gelijke terug. Zeker, Allah is altijd een Nauwkeurig Waarnemer van alle dingen. (Soerat An-Nisa:86).

Dit betekent dat we de begroeting `Assalaamalaikoem` kunnen beantwoorden met `wa alaikoem as-salaam`, maar beter is het meer terug te antwoorden, namelijk `wa alaikoem assalam wa rahmatoellahi` (en de vrede op jullie en zijn genade) of ook nog beter er aan toe te voegen `wa barakatoeh` (en zijn zegeningen). Als iemand groet met `Assalaamallaikoem wa rahmatoellah` kan men met hetzelfde terug groeten of wat beter is met de toevoeging `wa barakatoeh. Aisha heeft overgeleverd 'De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei tegen mij: ` dit is djibriel. Hij groet je met salaam. Zij zei verder: ik zei: wa alaikoem Assalaamwa rahmatoellahi wa barakatoeh. (Boekharie en moeslim).

Imam Nawawi heeft gezegd dat het aanbevelenswaardig is om de leiding te nemen in het geven van de salaam (dus als eerste te groeten), te zeggen: `Assalaamoe Alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh`en meervoud te gebruiken ook al zeg je het tegen een persoon. Als we `Assalaamoe Alaikoem` zeggen ontvangen we Insha Allah de zegeningen van Allah (Geprezen en Verheven is Hij).

"Imraan bin Hoesain (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: `Een man kwam naar de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) en zei: Assalaamoe Alaikoem. De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) groette terug en de man ging zitten. Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei:`Deze man heeft de zegening van tien (goede daden) verdiend`. Een ander kwam en zei: Assalaamoe Alaikoem wa rahmatoellah. Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) beantwoordde zijn salaam en de man nam zijn plaats. Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: ` Deze man heeft twintig verdiend`. Een derde persoon kwam en zei: Assalaamoe Alaikoem warahmatoellahi wa barakatoeh. De profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) beantwoordde zijn salaam en hij ging zitten. De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `Deze man heeft dertig verdiend.` (Aboe Dawoed en Tirmidhi; volgens imaam Tiermidie hadith hassan).

Het zeggen van Assalaamoe Alaikoem geeft zegeningen en beloningen in Al-aagiera (het Hiernamaals) maar brengt ook de broeder/zusterschap en wederzijdse liefde tussen de moslims tot stand:

"Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `Bij Allah in Wiens Handen mijn leven is, jullie zullen ad-Djennah niet binnengaan totdat jullie geloven (in al-Islaam) en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie iets vertellen waardoor jullie van elkaar zullen houden? Verspreidt de salaam tussen jullie. (moeslim).

Omar ibn Al-khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: "Er zijn drie wegen om oprechte broederliefde te tonen: geef hem Assalaam als je hem voor het eerst ontmoet, maak het hem gerieflijk en noem hem bij zijn geliefde namen."

Sa`id bin Al-`as (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:"Ik ben mijn metgezel die bij mij is drie dingen verschuldigd: bij zijn naderbij komen groet ik hem, bij zijn aankomst verwelkom ik hem en als hij zit maak ik het hem gerieflijk."

Het geven van Assalaam is dus altijd belangrijk.Hierbij moeten we een belangrijke soennah niet vergeten, namelijk dat men ook die moslims groet die men niet kent. Dit is een soennah die de banden tussen de moslims versterkt.Degenen die men kent geeft men natuurlijk de salaam, maar het geven van de salaam aan moslims die men niet kent wordt vaak vergeten en is een soennah die niet meer algemeen toegepast wordt onder de moslims:
"Overgeleverd door Abdoellah ibn `Amr (moge Allah tevreden met hem zijn): Een man vroeg de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem): "Welke islamtische werken zijn het beste? "De Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: "Geef eten aan de mensen en geef salaam aan degenen die je kent en aan degenen die je niet kent." (Boekharie).

Ook bij onenigheid is het beste als eerste weer Assalaam te geven: "Overgeleverd door Aboe Hourairah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "Het is voor een moeslim niet toegestaan zijn broeder moeslim te verlaten (niet tegen hem te spreken) voor meer dan drie dagen als zij elkaar ontmoeten en een wendt zijn hoofd naar een kant af en de ander wendt zijn hoofd naar de andere kant. De betere van de twee is degene die begint met de salaam te geven." (Boekharie).

Handen geven

Bij het ontmoeten is het soennah om elkaar de hand te geven. Alle gebruiken zoals kussen, omhelzen, buigen, enz. zijn geen islamitische gebruiken en dus niet goed om te doen.
"Overgeleverd door Qataadah (moge Allah tevreden met hem zijn) die aan Anes vroeg: ` gaven de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) elkaar een hand? `Hij antwoordde:ja.(Boekharie).

Anes (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat toen de mensen van Jemen kwamen de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: ` de mensen van Jemen zijn naar jullie toe gekomen. Zij zijn de eerste die een hand geven toepasten." (Aboe Dawoed).

"Al-Bara-e ibn Azib (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: "wanneer twee moslims elkaar ontmoeten en elkaar de hand schudden, worden hun zonden vergeven voordat zij uit elkaar gaan ." (Aboe Dawoed).

"Overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei dat een man aan de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) vroeg: `O boodschapper van Allah, wanneer een van ons een moeslim broeder of vriend ontmoet, moet hij dan zijn hoofd buigen (als een teken van hoffelijkheid)? `Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `nee. ` De man zei: ` moet hij hem omhelzen en kussen?` Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei:`nee.` De man vroeg vervolgens: `moet hij zijn handen vastpakken? ` Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei:ja. (Tiermidie).

In de volgende hadith is er sprake van omhelzen. Dit is toegestaan als men elkaar lang niet heeft gezien of als iemand terugkomt van een reis:
"Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met hem zijn) dat Zaid Ibn Harisa naar Medina kwam en op dat moment was de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) in haar huis. Zaid kwam en klopte op de deur. De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) ging naar buiten om hem te ontmoeten, zijn jas slepend, en omhelsde en kuste hem." (Tiermidie).

Verbod als eerste niet-moslims te groeten en hoe wij hun groet beantwoorden. "Overgeleverd door Aboe Houraira (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `groet niet als eerste de joden en de christenen. Als jullie daarom een van hen tegenkomen geef hen geen gemakkelijke doorgang (laat hen naar het smalste gedeelte van de weg)." (Moeslim).

"Overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei:`als de joden en de christenen jullie salaam geven, beantwoordt dit met "wa alaikoem` (en op jullie)." (Boekharie en moeslim).

"Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met hem zijn) `Een groep joden kwam naar Allahs boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) en zei: `As-samoe alaika` (dood op jou) en ik verstond het en zei tegen hen: `alaikoem As-samoe wa-l-la`na (door en vervloeking op jullie). Allahs boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `wees kalm! O Aisha, want Allah houdt van degene die vriendelijk en zacht is onder alle omstandigheden. `Ik zei: `O Allahs boodschapper, heb je niet gehoord wat zij hebben gezegd?``Allahs boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: `ik heb (tegen hen) gezegd `Alaikoem` (op jullie)." (Boekharie).

Koefr (ongeloof) is het tegenovergestelde van al-islaam. Een moeslim en een niet-moslim zijn niet gelijk. Assalaamoe Alaikoem kan nooit gezegd worden tegen niet moslims. Zij (niet-moslims) hebben nog niet Assalaam (vrede) zolang ze geen moslims zijn geworden. Wij hebben deze speciale begroeting gekregen als een zegening.

Laten wij deze zegening dan ook gebruiken met respect. Vaak genoeg hoor je moslimkinderen - en niet alleen de kinderen - nog dag, bye bye, hallo, enz. gebruiken. Ook de verbastering maa salaama` is niet van de Soennah en moeten worden vermeden.

Er zijn twee categorieŽn mensen: moslims en niet-moslims. Ieder mens die er voor kiest zich te onderwerpen aan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) is moeslim en zijn manier van leven is volgens de islam. Een moeslim is een kostbaar schepsel bij Allah. Een moeslim verkrijgt speciale privileges, eer en waardigheid door de islam. wij moslims hebben salaam (vrede) verworven door het accepteren van de islam. de begroeting met salaam is een speciale zegening van Allah voor de moslims.

De moslims moeten hun mede moslims niet groeten met Assalaam omdat dit speciaal voor hen alleen is.
Het is beneden ons waardigheid, als moslims, andere begroetingen te gebruiken. Een moeslim moet zichzelf niet naar beneden halen door de gebruiken van de niet-moslims over te nemen. Een ongelovige is iemand die er voor kiest de boodschap van Al-islaam te weigeren en zijn eigen anti-islamitische weg van leven te nemen -koefr. Deze mensen, de ongelovigen, zijn in uiterste disharmonie en hun leven zijn totaal in tegenspraak met elk begrip van vrede en harmonie. Deze mensen zullen nooit de grootmoedigheid van de moslims bereiken, integendeel, enkel smaad. Maar hun begroetingen komen overeen met hun status. Het zijn begroetingen zonder waarde of betekenis; bijvoorbeeld dag, hallo, doei, goedendag, enz, enz.

En natuurlijk kan een moeslim nooit de salaam aan een niet-moslim geven. Niet-moslims zijn buitengesloten van de zegeningen van Al-islaam omdat zij zelf ontkennen en weigeren. En voor iemand die niet in Allah (Geprezen en Verheven is Hij) gelooft zal deze begroeting, deze doea, niet werkzaam zijn. Moslims moeten natuurlijk wel altijd beleefd zijn en geen slechte taal gebruiken tegen de niet-moslims. Moslims moeten hen altijd uitnodigen tot de rechte weg om zo ook `Assalaamoe Alaikoem te kunnen ontvangen als moslims.

Moge Allah (Geprezen en Verheven is Hij) ons helpen in het uitdragen van onze dawah (uitnodiging tot Al-islaam) en ons nederig maken in islam. Al-hamdoellillah Rabil`alamien.

No copyright 1422 / 2001