Make your own free website on Tripod.com

Home

Overschrijden van de grenzen | Allah's steun | Kwaadsprekerij | Roddelen | Islamitische groet | Het vasten
Fiqh
Allah's steun

Allah's steun voor Zijn gelovige dienaren

Allahs uitspraak (uitleg van de betekenis):
Allah versterkt (het geloof van) degenen die geloven met de standvastige uitspraak tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals; En Allah laat de onrechtvaardigen dwalen, en Allah doet wat Hij wil [Ibraahiem 14:27].
Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei, met betrekking tot de aayah Allah versterkt degenen, die geloven , dat de standvastige uitspraak het woord Laa ilaaha ill-Allaah is. Al-Nasaai vertelde dat al-Baraa zei: [De aayah] Allah versterkt degenen, die geloven was geopenbaard omtrent de kwelling van het graf, wanneer er wordt gezegd, Mijn Heer is Allah en mijn religie is de religie van Mohammed (Allahs vrede en zegen zij met hem). Dat is wat Allah zegt (uitleg van de betekenis), Allah versterkt degenen, die geloven
De algemene betekenis van de aayah:
De algemene betekenis van de aayah heeft te maken met de steun welke Allah biedt aan Zijn gelovige dienaren en hen sterk houdt in deze wereld en in het Hiernamaals. Hij helpt hen om trouw te blijven aan het Rechte Pad en aan het geloof in Tawheed. De betekenis heeft ook te maken met het feit dat deze steun wordt geweigerd voor de zondaars en kaafirs, vanwege hun overtredingen en kufr, omdat ze ver verwijderd zijn van de waarheid en omdat ze hun eigen verlangens en de fluisteringen van de Shaytaan volgen. Ze verhinderen anderen om het Rechte Pad te volgen en drukken vijandigheid uit tegenover dezen die het Rechte Pad volgen.
Hoe Allah Zijn gelovige dienaren steunt en hen sterk houdt in deze wereld:
Zijn steun in deze wereld betekent twee dingen:
(1) Hij houdt hen sterk in het graf wanneer ze worden ondervraagd door de Engelen. Ibn Abi Shaybah vertelde dat al-Baraa ibn Aazib zei: De Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en in vrede stellen) zei: Wanneer ervoor wordt gezorgd dat de gelovige rechtop gaat zitten in zijn graf, komt er iemand naar hem toe, dan getuigt hij dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed (Allahs vrede en zegen zij met hem) de Boodschapper is van Allah. Dat is wat Allah zegt (uitleg van de betekenis):
Allah versterkt degenen, die geloven in het tegenwoordige leven en in het Hiernamaals met de standvastige uitspraak [Ibraaheem 14:27].
Al-Qaffaal en zijn groep zeiden, in deze wereld betekent in het graf, omdat de doden zich nog steeds in deze wereld bevinden totdat ze weer tot leven worden gewekt. Al-Maawardi vertelde dit ook van al-Baraa, die zei, Wat er wordt bedoeld met deze wereld is de ondervraging in het graf, en wat er wordt bedoeld met het Hiernamaals is de ondervraging op de [Dag der] Wederopstanding. (al-Jaami li Ahkaam il-Qoraan door al-Qurtubi, 9/238).


(2) Het sterk houden van de gelovigen heeft ook te maken met de blijvende standvastigheid in het geloof, Islam, taqwa, rechtschapenheid en het doen van goede daden. Het heeft ook te maken met de hulp en steun van Allah voor Zijn rechtschapen dienaren en Hij schenkt hen overwinning en geeft hen de kracht om zich vast te houden aan het woord dat sterk staat in deze wereld, om het geloof te versterken; om zeker te geloven en volstrekte onderdanidgheid te tonen aan de regels, de bevelen en aan de verboden van Allah. Al-Qurtubi zei in zijn boek al-Jaami li Ahkaam il-Qoraan dat de uitdrukking Allah versterkt degenen betekent dat Allah ervoor zal zorgen dat ze blijvend het woord, dat sterk staat, zullen uitspreken. [gedicht van] Abd-Allaah ibn Rawaahah zei:
Allah zal ervoor zorgen dat je sterk blijft in het verrichten van goede werken, zoals Hij Moesa (Allahs vrede zij met hem) steunde en hem overwinning verleende
Deze betekenis wordt ondersteund door andere tekstgedeelten van de Qoraan, bijvoorbeeld, Allah zegt (uitleg van de betekenis):
Voorwaar, Allah is met degenen, die Hem vrezen (hun plichtingen jegens Hem erop na houden), en met de Mohsinoen (degenen die goede werken doen) [al-Nahl 16:128].
en (evenals er voor) het was Onze plicht de gelovigen te helpen. [al-Room 30:47].
Allah zal de gelovigen onder jullie en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen... [al-Moejaadilah 58:11].
Degenen die geloven (in de Eenheid van Allah Islamisch Monotheisme), en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet hoe in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden [al-Rad 13:28].
Allah zal Zijn gelovige dienaren sterk houden in het Hiernamaals:
Er is overgeleverd dat al-Baraa ibn Aazib zei: Wat er wordt bedoeld met deze wereld is de ondervraging in het graf, en wat er wordt bedoeld met het Hiernamaals is de ondervraging op de (Dag der) Wederopstanding.
Zoals boven vermeld, het sterk houden in deze wereld is het sterk houden van de gelovige wanneer ze wordt ondervraagd door de twee Engelen in het graf; en het sterk houden van de gelovige om zich vast te houden aan de waarheid, taqwa en rechtschapenheid in deze wereld. Het sterk houden in het Hiernamaals betekent het sterk houden van de gelovige op de Dag der Wederopstanding, wanneer deze wordt ondervraagd over zijn daden en handelingen; zijn jeugd en zijn leven; zijn rijkdom en bezittingen; zijn plichtingen tegenover zichzelf, tegenover anderen en tegenover de mensen om hem heen; zijn verschillende manieren van aanpak en zijn zaken die te maken hebben met zijn Islamitische plichtingen, bevelen en verboden; wat hij heeft gedaan en wat hij niet heeft gedaan.
Dus de gelovige blijft sterk en standvastig door de hulp van Allah en door Zijn wil op de Dag der Wederopstanding en in het graf en door het leven van al-Barzakh. Allah houdt hen sterk met tevredenheid, zekerheid en standvastigheid. Dat komt door de voorafgaande goede daden die deze heeft verricht; en zijn sterke houvastheid aan het juiste geloof; en zijn nakomingen van de verplichtingen volgens de shareeah zoals wordt bewezen zijn de Qoraan en Sunnah; en het volgen van het voorbeeld van de Profeet (moge Allah hem zegenen en in vrede stellen) en het volgen van zijn houding en zijn saheeh Sunnah zonder er iets aan toe te voegen of te vernieuwen (zonder iets weg te halen of af te wijken), maar hij volgde de methode van de rechtvaardige salaf en handelde in overeenstemming met de weg van Ahl al-Sunnah wal-Jamaaah.

De zondaars zullen niet sterk worden gehouden:
Met zondaars wordt er hier kuffaar bedoeld, omdat zij zichzelf onrecht hebben aangedaan en de tekenen van Allah hebben verloochend. Ze hebben het woord dat sterk staat en het ware geloof vervangen door wat is voorgeschreven door hun afwijkende gedachten en vervalste verlangens.
De zondaars of kaafirs zijn niet bereidt om sterk te staan op het Rechte Pad en zij zellen geen teveredenheid vinden in dit leven of in het Hiernamaals. Zij zullen geconfronteerd worden met een pijnlijke marteling, schade en berouw in het Hiernamaals en in het graf. Ook zullen zij een ellendige, een verwarde en een zwaar leven leiden in deze wereld. Dat is wegens hun zonden, vervalsingen en omdat ze ver verwijderd zijn van de weg van de leiding en rechtschapenheid. Ibn Jareer, Ibn Abi Haatim en al-Bayhaqi leverden over dat Ibn Abbaas (moge Allah hen allen behagen) zei: Wanneer een kaafir stervende is, komen er Engelen naar hem toe vrede zij met hen die hem slaan in het gezicht en op de rug. Als hij in het graf wordt geplaatst wordt ervoor gezorgd dat hij rechtop gaat zitten en wordt hem gezegd, Wie is jouw Heer? Hij beantwoordt hen niet, en Allah zorgt ervoor dat hij het vergeet. Wanneer aan hem wordt gevraagd, Wie is de Boodschapper die naar jou is gezonden? hij is in geen enkele richting geleid en beantwoord hen niet. Dit is wat Allah zegt (uitleg van de betekenis): En Allah laat ad-Dhaalimoon (polytheisten en zondaars) dwalen [Ibraaheem 14:27].
Alle dingen zijn in handen van Allah, alles is in handen van Allah: En Allah doet wat Hij wil [Ibraaheem 14:27 uitleg van de betekenis] dit verwijst naar het feit of Hij mensen straft en misleidt. Leiding en Misleiding zijn in handen van Allah; goed en kwaad zijn in Zijn handen; voordeel of nadeel zijn in Zijn handen volgens Zijn rechten en tekenen, afhangend van de mogelijkheid van de mensen om goed of kwaad te accepteren.
We vragen Allah om ons sterk te houden om ons vast te kunnen houden aan Rechte Pad en de ware weg, in deze wereld en in het Hiernamaals, want alleen Hij is de Enige die in staat is dat te doen. En het laatste van ons gebed is, alle lof aan Allah, de Heer der Werelden.

No Copyright 1422 / 2001