Make your own free website on Tripod.com

Home

Basis-principes | Geloof in Allah | Vertrouwen op Allah | Tawheed | Dajjaal (Anti-Christ)
Aqidah
Basis-principes

De religieuze fundamenten die elke Moslim behoort te weten

De drie basis-principes:
**************************
De drie basisprincipes waar elke Moslim zich van bewust moet zijn, zijn de volgende:

- Kennis over zijn / haar Rabb (Heer).
- Kennis over zijn / haar religie (Islam).
- Kennis over zijn / haar Profeet (Mohammed Allahs vrede en zegen zij met hem).

Als er gevraagd wordt: Wie is jouw Rabb? Dan is je antwoord: Mijn Rabb is Allah, Die mij en alle werelden geschapen heeft en grootgebracht door Zijn Genade. Mijn aanbidding is alleen voor Hem. Het is zelfs zo dat er niemand het recht heeft aanbeden te worden naast Allah.

Als er gevraagd wordt: Wat is jouw religie? Dan is je antwoord: Mijn religie is Islam, welke onderdanigheid aan Allah inhoudt, door erkenning van Zijn Eenheid, gehoorzaamheid aan Zijn Bevelen en vermijding van Shirk (polytheÔsme) en haar aanhangers.

Als er gevraagd wordt: Wie is jouw Profeet? Dan is je antwoord: Mijn Profeet is Mohammed (Allahs vrede en zegen zij met hem), zoon van Abdoellah bin Abdoel-Moettalieb Ibn Haashiem. Haashiem was een lid van de stam van de Qoeraysh, en de Qoeraysh was een Arabische stam. De Arabieren zijn de afstammelingen van Ismaaiel, zoon van Ibrahim Al-Khalil (moge Allahs genade en zegeningen met hen zijn en met onze Profeet).

Bron van de Religie:
**********************
De bron van de religie hangt af van twee dingen:

- Ten eerste: de mensen te bevelen Allah te aanbidden, Die alleen is zonder deelgenoten, anderen aansporen om dat ook te doen, met hen vriendschap sluiten omwille van dit punt en hen beschouwen als ongelovigen als zij het verwerpen.

- Ten tweede: waarschuwen tegen shirk in de aanbidding van Allah, omwille van dit punt (de beoefenaars ervan) hard behandelen, vijandelijkheid verdragen omwille van dit punt, en de beoefenaars ervan als ongelovigen te beschouwen.


Voorwaarden van de getuigenis:
********************************
Er zijn zeven voorwaarden voor de Geloofsgetuigenis in Allah, bekend als La-ilaha illa-llah; er is geen godheid buiten Allah:

1. Kennis van haar betekenis met zowel de verwerpende als ook de bevestigende aspecten.
2. Zekerheid met volledige kennis, welke alle twijfels en achterdocht over de getuigenis opheft.
3. Oprechtheid en zuiverheid van intentie, in tegenstelling tot shirk.
4. Waarheidsliefde die de leugens opheft en schijnheiligheid verbiedt.
5. Liefde voor, en toewijding aan de Geloofsgetuigenis en haar vereisten, en dit doen met verheuging.
6. Onderwerping aan haar vereisten, waarbij verplichte godsdienstige handelingen horen, die opgedragen moeten worden aan Allah alleen, en Zijn welbehagen zoeken.
7. Aanname van de Geloofsgetuigenis, in tegenstelling tot verwerping of ontkenning ervan.


Bewijzen uit de Qoraan en de Soennah:
*****************************************
Bewijs van kennis:

Allah de Almachtige heeft gezegd: Weet dat er geen god is dan Allah (Qoraan 47: 19).

En Allah heeft ook gezegd:Behalve wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben. (Qoraan 43: 86).

Zij weten met hun harten wat ze uitspreken met hun lippen. Oethman (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat Allahs Boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: Wie er is gestorven, en hij weet dat er geen god is buiten Allah, zal het Paradijs betreden.(Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim).

Bewijs van zekerheid (van geloof):

Allah heeft gezegd: Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen. (Qoraan 49: 15).

De voorwaarde van hun geloof in Allah en Zijn Boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) was dat zij niet twijfelden of argwaan koesteren. Wat de mensen met twijfel betreft, zij zijn de hypocrieten.
Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat Allah s Boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: Ik getuig dat er geen god is buiten Allah en dat ik Allahs Boodschapper ben. Elke dienaar die Allah ontmoet met deze getuigenis, zonder er enige twijfel in te hebben, zal zeker het Paradijs (Djennah) betreden. (Overgeleverd door Boekhaarie).

En in een andere versie: Elke dienaar die Allah ontmoet met deze getuigenis, zonder er twijfel in te hebben, zal niet weggehouden worden van het Paradijs.

En een deel van een lange hadieth, overgeleverd door Aboe Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn):Wie je achter deze muur ontmoet die getuigt dat er geen god is buiten Allah, er in gelovend met zijn hart; geef hem het blijde nieuws van het Paradijs.


Bewijs van oprechtheid:

Allah de Almachtige zegt: Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt (Qoraan 39: 3).

En Hij zegt ook: En zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafaa(=volgers van het zuivere monotheisme). (Qoraan 98: 5).

Aboe Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammed (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: De gelukkigste persoon die mijn voorspraak zal hebben (op de Dag des Oordeels) zal degeen zijn die heeft gezegd: La ilaha illa-llah, oprecht uit zijn hart of zijn ziel. (Overgeleverd door Boekhaarie).

Oetban ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammed (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: Waarlijk, Allah heeft het Vuur verboden voor wie heeft gezegd: La ilaha illa-llah, en daarmee het welbehagen van Allah de Majesteitelijke zoekt. (Overgeleverd door Boekhaarie).

An-Nasaa-i heeft in zijn boek, getiteld Al Yawm wal-Lailah (de dag en de nacht) een Hadieth verzameld van twee Metgezellen, die vertelden dat de Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: Wie heeft gezegd: La ilaha illa-llah, wahdahoe la sherikala, lahoel moelkoe wa lahoel hamdoe, wa hoewa ala koellie shay-in qadier (=Er is geen god buiten Allah, Hij is Alleen, zonder deelgenoten. Aaan Hem is het koninkrijk en aan Hem behoort alle lof, en Hij is Almachtig over alle zaken), oprecht met zijn hart en getuigende met zijn tong; Allah zal de hemel voor deze verklaring openrukken en naar de spreker onder de inwoners van de aarde kijken. En een dienaar die door Allah wordt gezien, heeft het recht dat hem gegeven zal worden waar hij om vraagt.

Bewijs van getrouwheid:

Allah zegt: Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: Wij geloven, en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars. (Qoraan 29: 2-3).

En Hij zegt ook: En er zijn er onder de mensen die zeggen: Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag, terwijl zij geen gelovigen zijn. Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen. In hun hart is een ziekte (van twijfel en huichelarij) en Allah heeft deze ziekte doen vermeerderen, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te loochenen. (Qoraan 2: 8-10).

Moeaadh ibn Jabal (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: Er is niemand die getuigt dat er geen god is buiten Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is (La ilaha illa-llah wa anna Moehammadan abdoehoe wa rasoeloehoe), getrouw uit zijn hart, of Allah zal voor hem het vuur verbieden. (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim).

Bewijs van liefde:

Almachtige Allah heeft gezegd:En er zijn er onder de mensen die naast Allah deelgenoten toekennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah (Qoraan 2: 165).

En Hij heeft ook gezegd: O jullie die geloven! Wie van jullie zijn godsdienst afvallig is: Allah zal een volk nemen waar Hij van houdt en dat van Hem houdt, dat zachtmoedig is tegenover de gelovigen en streng tegenover de ongelovigen, dat streeft op de weg van Allah en zij zijn niet bang voor degenen die verwijten maken. (Qoraan 5: 54).

Anas heeft verteld dat Allahs Boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: Wie de volgende drie eigenschappen bezit, heeft de zoetheid van el-Imaan (het geloof):
1.) Dat Allah en Zijn Boodschapper geliefder voor hem zijn dan wat dan ook.
2.) En dat hij van alleen van een persoon houd omwille van Allah.
3.) En dat hij het haat terug te keren naar het ongeloof nadat Allah hem daaruit heeft weggeleid, zoals hij haat in het vuur te worden geworpen.


Bewijs van overgave:

Allah de Almachtige zegt in Soerah Az-Zoemar (39), in aya 54: En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem.

En Hij heeft ook gezegd: En wie is er beter in godsdienst dan degene die zich volledig aan Allah overgeeft en weldoet (Qoraan 4: 125).

Hij heeft ook gezegd: En wie zich geheel aan Allah overgeeft, terwijl hij een weldoener is: waarlijk, die heeft het stevige houvast gegrepen (Qoraan 31: 22).

En Hij heeft tevens gezegd: Bij jouw Heer; zij geloven niet totdat zij jou ( O Mohammed!) laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig. (Qoraan 4: 65).

De Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: Niemand van jullie gelooft totdat zijn wil instemt met waarmee ik ben gekomen.

Dit is inderdaad de volmaakte overgave en haar doel.


Bewijs van aanname:

Allah de Almachtige zegt: En zo zonden Wij voor jou geen waarschuwer naar een stad, of de bewoners ervan, die in weelde leefden, zeiden: Voorwaar, wij troffen onze voorvaderen aan in een godsdienst. En voorwaar, Wij volgen hun godsdienst . Hij (de Boodschapper) zei: Ook als ik jullie een rechtere Leiding heb gebracht dan wat jullie bij jullie voorvaderen hebben aangetroffen? Zij zeiden:Voorwaar, wij verwerpen dat waar jullie mee gezonden zijn. Toen vergolden Wij hun, en zie wat het einde was van de leugenaars. (Qoraan 43: 23-25).

En Hij heeft ook gezegd, in Soera As-Saffaat (37: 35-36): Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: Er is geen god dan Allah, toen waren zij hoogmoedig. En zij zeggen: Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een bezeten dichter?

Aboe Moesa (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd van de Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem), die gezegd heeft: Het voorbeeld van de leiding en de kennis waarmee Allah mij heeft gezonden is als overvloedige regen die neerkomt op aarde. Een deel daarvan was vruchtbare aarde dat het water vasthield en vegetatie en gras in overvloed voortbracht. (En) een ander deel ervan was hard en het hield het regenwater vast en Allah begunstigde de mensen ermee, en zij gebruikten het om te drinken en voor irrigatie voor landbouw. (En) een deel ervan was onvruchtbaar, welke noch het water vast kon houden, noch vegetatie voort kon brengen. Het eerste (geval) is als degeen die Allahs religie begrijpt en voordeel verkrijgt uit wat Allah door mij heeft geopenbaard en leert en het dan onderwijst aan anderen. Het laatste (voorbeeld) is als een persoon die Allahs leiding waarmee ik ben gezonden, niet aanneemt (hij is als dat onvruchtbare land).

Factoren die de Shahada ongeldig maken
*****************************************
Er zijn tien factoren die de Shahada ongeldig maken:

1. PolytheÔsme in de aanbidding tot Allah (Geprezen en Verheven is Hij), zoals Allah zegt: Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend (in de aanbidding tot hem), maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. (4:116).

En Hij zegt:Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. (5:72)

Dit houdt tevens het offeren van dieren voor een ander dan Allah in, zoals bijvoorbeeld een dier offeren aan een Djinn of aan een graf van een heilige.

2. Hij die bemiddelaars opzet tussen hem en Allah, hen te smeken om in zijn naam voorspraak te doen bij Allah en zijn vertrouwen in hem stellen, is een ongelovige, volgens de overeenstemming van de geleerden.

3. Degene die een polytheÔst niet tot de ongelovigen rekent of twijfelt over zijn ongeloof of gelooft dat zijn geloof acceptabel is behoort ook tot de ongelovigen.

4. Degene die gelooft dat de leiding van anderen beter is dan de leiding van de profeet Mohammed (Allahs vrede en zegen zij met hem) en die de wetten van mensen beter vindt is als degene die de voorkeur geeft aan de regels van valse goden in plaats van de regels van Allah.

5. Degene die iets haat van wat de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) ons heeft gebracht, ook al handelt hij naar datgene wat hij haat, is een ongelovige.

6. Degene die spot met de Islam, ook al is het maar ťťn klein onderdeel van de religie; of het nou de beloning of de straf betreft, is een ongelovige. Allah zegt: Zeg: Plachten jullie de spot te drijven met Allah en zijn Ay‚t (verzen, bewijzen lessen, tekenen, openbaringen) en zijn boodschapper? Verontschuldig jullie maar niet, jullie zijn ongelovigen geworden nadat jullie geloofden. (9:65-66).

7. Tovenarij inclusief het ontraden of afwenden ervan en je aangetrokken of verbonden voelen hiermee. Degene die het doet of het leuk vindt is een ongelovige. Allah zegt: En geen van beiden (de engelen H‚rŰet en M‚rŰet) gaven onderricht zonder dat zij zeiden: Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, weest daarom niet ongelovig (door het leren van tovenarij van ons). (2:102).

8. Het steunen van de polytheÔsten en hen helpen de moslims te bestrijden. Allah zegt: O jullie die geloven! Neemt niet de Joden en de Christenen als beschermers, zij beschermen elkaar. En wie van jullie hen als beschermers neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet (polytheÔsten). (5:51).

9. Degene die gelooft dat sommige mensen vrijgesteld zijn van het gehoorzamen van de Shariah (Islamitische wet), zoals Al-Khader vrijgesteld was van het volgen van de Wet van Moesa (Mozes) is een ongelovige.

10. Het negeren en niets aantrekken van de islam door het niet te leren of er niet naar te gedragen. Allah zegt: En wie is onrechtvaardiger dan degen die met de Ay‚t van zijn Rabb wordt vermaand en zich er vervolgens van afwendt? Voorwaar, wij zullen de Mujrimun (criminelen, ongelovigen, polytheÔsten, zondaren etc.) vergelden. (32:22).

Er is geen verschil tussen de grappenmaker en de persoon die serieus is met betrekking tot deze 10 factoren die de shahada verbreken. Ze zijn allemaal gevaarlijk en gewoon. Dus een moslim moet hier gewaarschuwd voor zijn en er bang voor zijn voor zijn eigen bestwil. Wij zoeken toevlucht tot Allah tegen de zaken die Zijn toorn opwekken en tegen Zijn straf.

Tawheed (de eenheid van Allah / Islamitische monotheÔsme) en zijn categorieŽn:

Dit drukt het geloof van de eenheid van Allah uit die volgens de leringen van de Islam de Enige en Ware God is en geen deelgenoten kent. Voor Hem alleen is het Oppergezag en alle dankbetuigingen. Hij verwekte niet noch werd Hij verwekt; ook heeft Hij geen enkele rivaal of deelgenoten in Zijn Heerschappij.

1. Tawheed Ar-Roeboebieyyah (eenheid van Zijn Heerschappij).
Ook al geloofden de afgodendienaren in de tijd van de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) hier in, zij behoorden niet tot de Islamitische Gemeenschap. Sterker nog, de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) bestrijdde hun, zij maakten hun bloed en bezit schendbaar (omdat zij Hem deelgenoten toekenden zoals Lat, Uzza en Manat). Tawheed Ar-Roeboebieyah is de verklaring van Allahs eenheid in al Zijn acties zoals het in de volgende vers staat:

Zeg: Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde, of: Wie heeft macht over (het scheppen van) het horen en het zien en wie brengt het levende voort uit het dode en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur? Zij zullen zeggen: Allah. Zeg dan: Zullen jullie Allahs straf niet vrezen (voor het toekennen van deelgenoten aan Allah in de aanbidding tot Hem). (10:31).

De gehele schepping wordt door Allah in stand gehouden en wordt door Hem onderhouden. Hij is de enigse Heerser van het universum en Hij heeft niemand nodig om Hem te helpen. Er zijn vele verzen over dit onderwerp in de Qoraan maar wij hebben er maar ťťn geciteerd ter opheldering.)

2. Tawheed Al-oeloehieyyah (eenheid in de Aanbidding tot Hem).
Dit is datgene wat al eeuwenlang controversieel is tot nu. Het betekent dat je geloof moet hebben dat Allah de Enige, Ware God aan Wie alle handelingen van aanbidding toekomen zoals: het verrichten van smeekbedes, afleggen van een eed, het offeren van dieren, hoop hebben op, angst hebben voor, vertrouwen op, verlangen naar, ontzag hebben voor, het tonen van berouw etc. Elk van deze wordt ondersteund met bewijzen vanuit de Qoraan.

3. Tawheed Al-Dh‚t wa Al Asmaa wa Assif‚t (eenheid van Allah Zelf, Zijn Namen en Eigenschappen):
Dit betekent het bevestigen van alle Goddelijke Namen en Eigenschappen van Allah in dezelfde betekenis zoals ze genoemd zijn in de Qoraan en Soenna zonder af te wijken van de ware betekenis, of deze proberen te veranderen, ze te vergelijken met menselijke eigenschappen etc.

Zeg (O Mohammad): Hij is Allah, de Enigste. Allah is de Enigste van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet ťťn is aan Hem gelijkwaardig. (112:1-4).

Allah zegt ook:

En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken; zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen. (7:180).

En Hij zegt ook:

Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende. (42:11).


Shirk (polytheÔsme) en zijn categorieŽn:
******************************************
Het tegenovergestelde van Tawheed is Shirk, wat betekent (in de Islamitische terminologie) dat je deelgenoten aan Allah toekent in de aanbidding tot Hem. Er zijn drie vormen van Shirk:

Ash-Shirk Al-Akbar (Grote Shirk).

De grootste Shirk is het op ťťn of andere vorm van aanbidding te wijden aan iemand anders dan Allah. Allah zal dit nooit vergeven, of ook maar 1 goede daad accepteren van degene die dit doet zoals Allah, de Almachtige zegt:

Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, waarlijk, hij heeft ver gedwaald. (4:116).

De Almachtige zegt ook:

Hoewel de MasÓh (messias) zei: O kinderen van IsraŽl, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer. Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. (5:72).

De Almachtige zegt verder:

Als jij deelgenoten toekent, dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren. (39:65).

En de Almachtige zegt ook:

En als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij aan het doen waren vruchteloos geworden. (6:88).


De grote shirk kent 4 subcategorieŽn
**************************************
1. PolytheÔsme in smeekbedes (d.w.z. smeekbedes verrichten naar een ander dan Allah), zoals de Almachtige zegt: En als zij op de schepen varen, dan roepen zij Allah aan, Hem zuiver aanbiddend. Maar zodra Hij hen dan heeft gered (en) aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Allah) toe. (29:65).

2. PolytheÔsme in intentie, wil en vastberadenheid, zoals in de Qoraan staat: (Voor) wie het wereldse leven en haar versiering wensen zullen Wij hun daden daarin volledig vergoeden, en zij zullen daarin niet worden benadeeld. Zij zijn degenen voor wie er in het Hiernamaals niets dan de Hel is, en vruchteloos is wat zij daarin (op aarde) verrichtten. En wat zij plachten te doen is verloren gegaan. (11:15-16).

3. PolytheÔsme in gehoorzaamheid (tonen van bereidheid in het handelen naar de bevelen van anderen, in ongehoorzaamheid jegens Allah): het bewijs hiervoor staat in de volgende openbaring van Allah: Zij (de Joden en Christenen) hebben hun Rabbijnen en hun monniken tot heren naast Allah genomen (door hen gehoorzaam te zijn in de dingen die zij wettig en onwettig maakten in overeenstemming met hun eigen verlangens zonder dat het bevolen was door Allah) en (ook) de MasÓh (namen zij als hun Heer), Zoon van Maryam (Maria), terwijl hun (de Joden en Christenen) niets anders is bevolen (in de Torah en Psalmen) dan dat zij ťťn God (Allah) aanbidden; er is geen ware God dan Hij. Heilig en geprezen is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen. (9:31).

De interpretatie van deze vers verwijst ongetwijfeld naar het gehoorzamen van religieuze geleerden en de andere mensen van kennis in ongehoorzaamheid jegens Allah, en niet door smeekbedes naar hen te verrichten. Zoals profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) het uitlegde aan Adi Ibn Hatim (moge Allah tevreden over hem zijn) dat aanbidding in bovenstaande vers, gehoorzaamheid aan hen in zondige daden mee bedoelt wordt.

4. PolytheÔsme in liefde (d.w.z. liefde tonen aan anderen terwijl die bedoeld is voor Allah alleen), zoals Allah zegt: En er zijn er onder de mensen die naast Allah deelgenoten toekennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah. (2:165).


Ash-Shirk Al-Asghar (kleine shirk). De kleine shirk is Riyaa (het laten zien aan anderen), zoals Allah zegt:

Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet ťťn deelgenoot toekennen.(18:110).

Ash-Shirk Al-Khafi (onzichtbare shirk). De onzichtbare shirk was uitgelegd door de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) als volgt: De onzichtbare shirk van mijn gemeenschap is meer verborgen dan het spoor van een zwarte mier op een zwarte steen in een donkere nacht.

De boetedoening volgens het gezegde van de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) is: O Allah, voorwaar ik zoek toevlucht bij jou tegen het bewust toekennen van deelgenoten aan Jou; en ik smeek om Jouw vergiffenis voor de zonde waar ik niet van bewust ben.Kufr (ongeloof) en zijn categorieŽn: Kufr (ongeloof) heeft 2 categorieŽn:

Al-Kufr Al-Akbar (grote kufr), de kufr die iemand uit de Islam doet treden wordt grote kufr (groot ongeloof) genoemd. Het bestaat uit 5 verschillende soorten van ongeloof:

1. De Kufr van ontkenning, zoals Allah zegt: En wie is er onrechtvaardiger dan wie er een leugen over Allah verzint of de Waarheid loochent wanneer die tot hem is gekomen. Is de Hel niet de plaats voor de ongelovigen? (29:68).

2. De Kufr van arrogantie, verenigd met erkenning van de waarheid, zoals Allah verklaart: En toen Wij tot de Engelen zeiden: Buigt jullie voor Adam, toen bogen zij, behalve IblÓs (de satan). Hij weigerde en was hooghartig en hij werd ťťn van de ongelovigen (ongehoorzaam aan Allah) (2:34).

3. De Kufr van twijfel, die ook wel eens gedefinieerd wordt als de Kufr van wantrouwen (scepticisme). Het bewijs staat in de volgende verklaring van Allah: En hij ging zijn tuin binnen en hij deed zichzelf (in staat van trots en ongeloof) onrecht aan: Ik denk niet dat die (tuinen) ooit zullen vergaan. En ik denk niet dat het Uur der Opstanding ooit zal plaatsvinden, en zelfs al zal ik tot mijn Heer teruggebracht worden (op de Dag des Oordeels): ik zal ervoor zeker een betere plaats van terugkeer vinden. Zijn (gelovige) metgezel zei tijdens het gesprek met hem: Geloof jij niet in Degene Die jou van aarde geschapen heeft, vervolgens uit een druppel sperma, en jou ten slotte tot mens vormde? Maar wat mij betreft: Allah is mijn Heer en ik ken mijn Heer niet ťťn deelgenoot toe. (18:35-38).

4. De kufr van veronachtzaming, zoals het naar voren wordt gehaald in de volgende verklaring van Allah: En degenen die niet geloofden, zij wendden zich af van dat waar zij voor gewaarschuwd werden. (46:3).

5. De kufr van hypocrisie haalt het ongeloof van huichelarij aan. Allah de Almachtige zegt: Dat is omdat zij geloofden en daarna ongelovig werden, waarna hun harten verzegeld werden, zodat zij niet begrijpen. (63:3).


Al-Kufr Al-Asghar (kleine kufr), de kleine kufr laat iemand niet uit de Islam treden. Het is ondankbaarheid, zoals Allah zegt: En Allah geeft een voorbeeld: een veilige en rustige stad had haar voorzieningen overvloedig van iedere plaats gekregen en was toch ondankbaar voor de gunsten van Allah. Allah deed haar honger en angst proeven wegens wat zij plachten te bedrijven. (16:118).


Nifaq (hypocrisie) en zijn categorieŽn: Hypocrisie kent 2 vormen.

Hypocrisie in het geloof

Hypocrisie in het geloof bestaat uit 6 soorten en degene die dit doet behoort tot de laagste rang der mensen en wordt in het diepste hellevuur gegooid:

1. Ontkenning van de Boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem).
2. Ontkenning van een deel van wat de Boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) naar de mensheid heeft gebracht.
3. De Boodschapper (Allahs vrede en zegen zij met hem) haten.
4. Het haten van de Goddelijke Boodschap verkondigt door de Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem).
5. Zich verheugen in het te schande maken van de islam.
6. Er niet van houden dat de Islam overwint.

Hypocrisie in daden.

Hypocrisie in daden bestaat uit 5 soorten, zoals de Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) het ons verteld heeft:
De hypocriet vertoont drie eigenschappen: als hij spreekt, vertelt hij een leugen; Als hij iets belooft dan breekt hij zijn belofte; En als hij vertrouwd wordt dan bewijst hij dat hij onbetrouwbaar is.

In een andere overlevering heeft de Profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) gezegd: Als hij met iemand discussieert (of twist / ruzie maakt) gedraagt hij zich immoreel en als hij een verbond sluit gedraagt hij zich verraderlijk.


De betekenis van Thaaghoet en zijn leiders:

Het eerste wat Allah aan de mensheid heeft bevolen is het ontkennen van Thaaghoet en het geloven in Allah. Lees Allahs verklaring hierover:

En voorzeker, Wij hebben aan iedere Oemmah (gemeenschap, natie) een Boodschapper gezonden (die zei): Aanbidt (alleen) Allah en houdt afstand van de Thaaghoet (valse afgoden, etc.) (16:36).

De betekenis van ongeloof in Thaaghoet is dat je moet geloven in de ongeldigheid, vruchteloosheid en valsheid van (het goddelijke van) iemand anders dan Allah, verwaarloos deze valsheid, verafschuw het, veroordeel de aanhangers van deze valsheid en getuig vijandigheid tegen hen.

De betekenis van het geloven in Allah is dat je gelooft dat Allah de Enige, Ware God is die het recht heeft om aanbeden te worden zonder partners met Hem te vereenzelvigen of Hem deelgenoten toe te kennen. Je moet alle vormen van aanbidding alleen verrichten voor Allah, en daarbij ontkennen dat er een andere God is dan Hij. Verder moet je houden van alle oprechte, eerlijke mensen (in aanbidding tot Allah) en met hun bevriend zijn. Je moet alle aanhangers van polytheÔsme haten en vijandigheid tegen hen getuigen. In feite, dit is de Godsdienst van Ibrahim (Abraham moge vrede zij met hem). Degene die zich hiervan afzondert maakt een dwaas van zichzelf. Dit is een goed voorbeeld voor ons dat verteld wordt in de Qoraan: Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibrahim en degenen die met hem waren, toen zij tot hun volk zeiden: Wij zin niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen ons en jullie vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, tot jullie in Allah, de Enige geloven. (60:13).

Thaaghoet is een wijde term dat op toepassing is op elk object/voorwerp/mens wat wordt aanbeden, en wel met zijn instemming. Het meervoud van Thaaghoet is Thawaaghiet. Er zijn er vele, maar daaronder vallen de volgende vijf:

1. Satan de vervloekte die mensen oproept anderen te aanbidden naast Allah. Het bewijs hiervoor is te vinden in de volgende verklaring van Allah: Heb ik jullie, O Kinderen van Adam, niet opgedragen om de Satan niet te dienen? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand. (36:60).

2. De tiran/dictator die de wetten van Allah verandert (de Islamitische regels). Het bewijs vinden we in de volgende vers: Heb jij degenen niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en in wat er voor jou geopenbaard? Zij willen volgens de Thaaghoet (valse beoordelingen) berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven. En het is zo dat de Satan hen ver weg wil doen afdwalen. (4:60).

3. Een persoon die regeert volgens andere wetten dan die zijn neergedaald door Allah. Het bewijs staat in de volgende vers: En wie niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen! (5:44).

4. Wie beweert de kennis van al-ghaib (onwaarneembare) te delen met Allah. Het bewijs is de volgende verklaring van Allah: (Hij alleen) is de Kenner van al-ghaib, Hij maakt voor niemand al-ghaib dat bij Hem is zichtbaar. Behalve aan een boodschapper die hij gekozen heeft en hem welgevallig is. Dan laat Hij voor hem en achter hem wachters (engelen) gaan. (72:26-27).

In een andere vers staat: Hij bezit de sleutels/schatten van al-ghaib; niemand kent die behalve Hij. Hij weet wat er op de aarde is en in de zee; en er valt nog geen blad of Hij weet ervan; en er is geen graankorrel in de duisternissen van de aarde; en niets vers en niets droogs, of het is in een duidelijk boek (geschreven). (6:59).

5. Een persoon die aanbeden wordt met zijn eigen toestemming, in plaats van Allah. Het bewijs staat in de volgende vers: En wie van hen zegt: Voorwaar, ik ben een Allah (god) naast Hem (Allah), die vergelden wij daarop met de hel. Zo vergelden Wij de onrechtplegers. (21:29).

Men moet duidelijk weten dat geen enkel mens een ware gelovige kan zijn als hij de Thaaghoet niet ontkent en veroordeelt. Het bewijs staat in de volgende vers: En hij die de Thaaghoet verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend. (2:256).

De rechte leiding is de religie die aan Mohammed (Allahs vrede en zegen zij met hem) is geopenbaard en de afwijking daarvan is de religie van Aboe Djahl. Het meest stevige en betrouwbare handvat is te getuigen dat er geen ware God is dan Allah. Deze getuigenis houdt zowel ontkenning als bevestiging in: het ontkent de toewijding van elke vorm van aanbidding naar iets of iemand anders toe dan Allah en het bevestigt de toewijding dat elke vorm van aanbidding alleen Allah toekomt, De Enige zonder deelgenoten.

Alle lof is aan Allah en dankzij Zijn Genade worden er goede daden uitgevoerd en volbracht

Enter supporting content here