Make your own free website on Tripod.com

Home

Basis-principes | Geloof in Allah | Vertrouwen op Allah | Tawheed | Dajjaal (Anti-Christ)
Aqidah
Geloof in Allah

La ilaha ill Allah ( Er is geen god behalve Allah)


We weten dat Allah bestaat door:

De getuigenis die we hebben afgelegd tegenover Allah door ons bestaan op de Aarde.
De Fitrah de natuurlijke aanleg van de mens.
De Boeken en de Profeten die gestuurd zijn.
De wonderen van de schepping.A. Getuigenis tegenover Allah voor ons bestaan op aarde:

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt in de Koran:- En (gedenkt) toen jouw Heer het nageslacht van de kinderen van Adam uit hun lendenen nam, en hen deed getuigen over zichzelf (en Hij zei:) Ben Ik niet jullie Heer?Zij zeiden:-Jazeker,dat getuigen wij. Opdat jullie op de Dag des Oordeels (Opstanding) niet zullen zeggen:-Wij waren hieromtrent achtelozen. (7:172-3).

De Profeet ( ) heeft uitgelegd dat toen Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) Adam had geschapen, Hij hem (Adam) liet getuigen op een plaats genaamd Na´maan op de 9de dag van de twaalfde maand (Arafat). Hij haalde toen uit Adam al zijn nakomelingen die geboren zouden worden tot het einde der wereld, generatie na generatie, en Hij (verzamelde) liet hen voor Hem verschijnen om hen ook een getuigenis te laten afleggen. Hij sprak direct tot hen en liet hen getuigen dat Hij hun Rabb is. ( Ahmad).

Dus ieder mens is verantwoordelijk voor het geloof in Allah welke in iedere ziel is ingeprent.


Daarom zegt Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) in de Koran wat de reden is van ons bestaan:- En Ik heb de Djinn´s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.(51:56).

Ondanks dat wij geschapen zijn om Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) te aanbidden, heeft Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) ons of onze aanbidding niet nodig. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) bestaat zonder behoefte, Hij is Perfect. Het zijn uiteindelijk de mensen die de aanbidding nodig hebben.

Uit dankbaarheid zou de mens Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) moeten prijzen en aanbidden.
Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt:-Prijs dan de Glorie van jouw Rabb.(110:3).

Door Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) te prijzen zijn we in harmonie met de rest van Allah´s schepping die Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) ook aanbidden en prijzen. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt hierover:-De zeven hemelen en de Aarde en wie er in hen zijn, roepen Zijn Glorie uit en er is niets of het roept Zijn glorie uit met Zijn lof prijzen en toch begrijpen jullie hun glorie roep niet. (17:44).

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft ons op deze Aarde geplaatst om ons te testen.

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt:-Degene die dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven,( en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht.(67:2).

Voorwaar,wij hebben wat op de Aarde is een versiering voor haar gemaakt om hen te beproeven,(om te zien ) wie van hen het beste werk (verrichten). (18:17).


A. De Fitrah - de natuurlijke aanleg van de mens:

De Fitrah geeft aan dat de mens een God nodig heeft en het nodig heeft om Hem te aanbidden. Mensen worden geboren in deze staat (Fitrah) en zijn dus moslim als ze geboren worden. Het zijn de ouders die hen veranderen tot een christen of een jood etc.

Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet. (30: 30).

C. Boeken en Profeten:


Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft uit genade voor ons Boeken en Profeten gestuurd om ons te leiden tot de waarheid,boeken zodat we niet vergeten en Profeten om ons te laten zien hoe we de wetten moeten uitvoeren.

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt in de Koran:Wij zenden de boodschappers alleen als dragers van blijde tijding en als waarschuwers. Over degenen, die geloven en zich verbeteren, zal geen vrees komen noch zullen zij treuren. (6:48)
Wij zonden geen boodschapper dan met de taal van zijn volk, zodat hij (het) hun duidelijk moge maken. Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Hij is de Almachtige, de Alwijze. En Wij zonden Mozes met Onze tekenen, zeggende: "Breng uw volk uit de duisternis tot het licht en herinner hen aan de dagen van Allah." Daarin zijn voorzeker tekenen voor ieder die geduldig en dankbaar is. (14: 4-5)
En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op, "Aanbidt Allah en vermijdt de boze." Toen waren er sommigen onder hen die Allah leidde en er waren sommigen die bleven dwalen. Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars. (16: 36).
D. De wonderen van de schepping:

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft ons wonderen gegeven in de vorm van de natuur, het universum en ook zelfs in de vorm van ons lichaam. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) vraagt van ons om ons heen te kijken zodat we zullen realiseren wat onze positie is tegenover Hem en weten dat deze perfectie niet zomaar uit het niets is ontstaan maar dat het geschapen is door Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) de Schepper van alles.

Door te kijken naar de kringlopen in de natuur, hoe alles in balans wordt gehouden en hoe de dieren en planten elkaar op perfecte wijze aanvullen is al een teken op zich. Hoe de dieren voor hun kleintjes zorgen en precies weten wat ze moeten doen (dmv hun instinct) is prachtig om te zien.

Hoe de wolken zich ontwikkelen en dat er regen of sneeuw ontstaat, hoe er zout en zoet water is en een duidelijke scheiding is tussen beiden. Hoe de vogels vliegen in de lucht en de vissen zwemmen onder water, hoe de zon elke dag weer opkomt en de maan s´avonds verschijnt zodat we het verschil weten tussen dag en nacht en onze rust kunnen nemen in de nacht. Dat de aarde om haar eigen as draait zodat we een dag kunnen onder verdelen in uren, hoe de maan om de aarde draait zodat we maanden kunnen berekenen, hoe de aarde om de zon draait zodat we de jaargetijden zien komen en gaan. Is dat niet al een wonder op zich dat dit dag in dag uit, jaar in jaar uit en eeuw na eeuw plaats vindt? Kijk om je heen en zie de wonderen van Allah (Geprezen en Verhevene is Hij).
Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt:-Voorwaar,in de schepping van de hemelen en de Aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker tekenen voor bezitters van begrip. Degenen die Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de Aarde,(zeggen de:-) Onze Rabb,U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen,glorie zij U,bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel. (3:190-1).

Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen voor een volk, dat wil weten. Voorwaar, in de wisseling van dag en nacht en in al hetgeen Allah in de hemelen en op aarde heeft geschapen zijn er tekenen voor een godvrezend volk. (10: 5-6).

En Hij is het, Die de aarde uitspreidde, er bergen op verhief en rivieren op vormde. En Hij maakte er elke vruchtensoort in twee geslachten op. Hij doet de nacht de dag bedekken. Voorwaar, daarin zijn tekenen voor een volk, dat nadenkt. En er zijn op aarde aan elkaar grenzende streken en tuinen van wijnstokken, en korenvelden en dadelpalmen, met één wortel of met verschillende wortels, zij worden met hetzelfde water besproeid en toch doen Wij sommigen er van in fruit boven anderen uitmunten. Daarin zijn tekenen voor een volk, dat begrijpt. (13:3-4).
Hij heeft de hemelen geschapen zonder enige voor u zichtbare pilaren en Hij heeft op aarde hechte bergen gemaakt opdat zij niet beven met u, en Hij heeft er allerlei dieren over verspreid. Wij hebben water uit de wolken nedergezonden en hebben allerlei edele soorten daarin (de aarde) doen groeien. (31:10).
Glorie zij Hem, Die alles in paren schiep van hetgeen op aarde groeit en van hen zelf en van hetgeen zijn nog niet kennen. En voor hen is de nacht een teken. Wij nemen de dag weg en ziet! zij zijn in duisternis. En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van de Almachtige, de Alwetende. En voor de maan hebben Wij fasen bepaald tot zij als een oude tak van een palmboom wordt. De zon mag de maan niet achterhalen noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan. (36:36-40).

Voorzeker, de schepping der hemelen en der aarde is groter dan de schepping der mensen maar de meeste mensen beseffen het niet. (40: 57).

Dit behoort tot Zijn tekenen, dat gij de aarde droog en verschroeid ziet, maar wanneer Wij er water op nederzenden, beweegt zij zich en zet uit. Zeker Hij, Die haar leven geeft, zal ook de doden opwekken. Voorwaar, Hij heeft macht over alle dingen. (41: 39).
En op aarde zijn Tekenen voor de overtuiging. En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet? (51:20-1).
Ziet, het water dat gij drinkt, Zijt gij het die het uit de wolken nederzendt, of zijn Wij de Zender? Indien Wij het willen, kunnen Wij het bitter maken. Waarom zijt gij dan niet dankbaar? (56:68-70).

Kijken ze niet naar hoe de kamelen zijn geschapen? En naar hoe de hemel opgeheven is? En naar hoe de bergen stevig gegrondvest zijn? En naar hoe de Aarde uitgespreid is Waarschuw daarom:Voorwaar,jij bent slechts een waarschuwer. (88:17-21).

Enter supporting content here