Make your own free website on Tripod.comMoslim Jongeren in BelgiŽ
Waarom Islam ?

In de naam van Allah, de Erbarmer, de meest Barmhartige

1. Wat of waarom religie?

In het algemeen begrepen of praktiseerden mensen van alle leeftijden en uit alle windstreken hun religie op verschillende manieren.
Sommigen identificeren de religie met haar stichter zoals: Zoroast, Boeddha en Christus.
Anderen identificeren het met de afkomst van de stichter zoals Juda of Hind. Deze religies worden in het algemeen uitgelegd als: het volgen van verschillende manieren van het dienen, naar het supernatuurlijke, van hun goden.

Islam is de enige religie die noch de naam draagt van haar stichter zoals: Mohammed, Abraham of Adam noch identificeert het zich met de plaats van oorsprong zoals ArabiŽ of elders.

De religie (eddien) is volgens de Islam de complete levenswijze van de mens, gebaseerd op de relatie van haar Schepper en zijn schepsels zowel dingen, als wezens.
Het is zowel een objectieve als een subjectieve levensmissie waarin fysieke, morele en spirituele rechten en plichten in elke fase van het mensenleven doordringt is.

Het leidt en motiveert de mens om het goede te doen en het slechte te vermijden in zijn daden en woorden of, het nu het sociale leven, persoonlijke of familieaangelegenheden betreft.
Het stemt overeen met de aard van de mens en zijn omgeving.

De mens heeft dus deze levenswijze nodig, die niet beperkt mag blijven tot de tempel, kerk, synagoge of moskee, maar zijn doorslag moet vinden in al zijn activiteiten om zodoende een leven van vrede en rust te kunnen leiden.


2. God de Schepper?

Wij menselijke wezens bewonen de aarde die een van de negen planeten is van ons universum. Er zijn veel andere universums, planeten en manen die in het heelal aanwezig zijn waar de mens nog niet van op de hoogte is. De mens weet niet eens zeker wanneer de tijd begon en wanneer hij zal eindigen!
Kan er een einde zijn zonder begin of een resultaat zonder oorzaak?
Kan er een universum zijn zonder dieren, vogels, mineralen, groenten, planeten, sterren, melkwegen en andere objecten, dat volgens een foutloos systeem loopt zonder behulp van een controleur of meester?
Kan er een leger zijn zonder een bevelhebber, een school zonder hoofd?

De ultieme bron of kracht van al deze dingen kan niet zomaar toeval zijn. Zelfs een toeval heeft een oorzaak of bron. Deze oorzaak van alle oorzaken, bron van alle bronnen is niets anders dan het Soevereine. Mensen noemen hem bij verschillende namen: God, geest, natuur, Jehova, Bagwan of Allah maar de laatstgenoemde is de enige en ultieme Allah.

De naam Allah is accuraat daar het geen sekse bevat, meervoud of vervoeging. Allah staat in het Arabisch en Aramees voor de enige Soevereine. Hij is degene die datgene je rondom je heen ziet of voelt, bezield of onbezield, dood of levend, groot of klein, geschapen en veroorzaakt heeft. Niets is eeuwig of blijvend behalve Hij.

Wij kunnen Hem niet zien daar hij oneindig is, die ook tijd en ruimte gecreŽerd heeft maar er niet door beheerst wordt. Hij heeft alles om ons heen voor ons geschapen om positief, niet negatief gebruikt te worden, daar Hij welwillend en liefhebbend is.

Wat er in de hemelen is en wat er op de aarde is prijst Allah (God) en Hij is de machtige, de wijze. Hij heeft de heerschappij over de hemelen en aarde. Hij geeft leven en laat sterven en Hij is almachtig. Hij is de eerste en de laatste, de zichtbare en de verborgene en Hij is alwetend. Hij is het die de hemelen en de aarde in zes dagen geschapen heeft. Toen vestigde Hij zich op de troon. Hij kent wat in de aarde gaat en wat eruit komt, wat uit de hemel afdaalt en wat erin opstijgt en Hij is met jullie waar jullie zijn. Allah (God) doorziet wel wat jullie doen.(57:1-4).

Zeg: < Hij is Allah (God) als enige, Allah de bestendige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet een is er aan Hem gelijkwaardig.> (112: 1 - 4).


3. Hoe / Waarom de mens op aarde?

Jij noch ik kwamen plotseling toevallig tot leven. Zo is het ook met het uitgestrekte universum om ons heen en alle veelvoudige schepsels daarin, zijn niets anders dan een schepping
van de Schepper aller scheppers, die alles volgens een bepaalde orde heeft geschapen en de Oorzaak aller oorzaken, de enige Allah. De mens, zoals andere dingen en wezens in dit universum, is Zijn schepping. De mens is rechtstreeks door Hem op aarde gebracht en niet door evolutie of toeval. Hij heeft de mens uit een ziel geschapen, man en vrouw.

Oh mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah (God) de godvrezendste. Allah (God) is wetend en welingelicht. (49:13).

Dit tot leven komen is niet zonder doel. Het is geen nutteloze schepping. Hij schonk Adam, de eerste mens, intelligentie en (vrije) wil. Hem werd de keus gegeven tussen het goede en het slechte met verantwoording. Het goede was gehoorzamen aan Allahs wil en het slechte was het niet gehoorzamen. Allah schiep ook Satan (de duivel) en zette hem op het niveau van de engelen maar werd door ongehoorzaamheid vervloekt.
Hij schiep ook engelen die altijd aan Hem onderworpen zijn.
Het doel van het mensenleven wordt niet gediend met ongehoorzaamheid zoals reeds eens door Adam was geschied, maar met onderwerping en vragend voor vergiffenis. Adam bad voor vergiffenis maar Satan vroeg slechts om uitstel.

Dus het belangrijkste doel van dit leven is niets anders dan het geestelijk en lichamelijk dienen van de enige Schepper. De koran zegt: Ik heb de mensen en de djinn slechts geschapen om mij te dienen. (51 - 56).

Oh mensen, dient jullie Heer die jullie en hen die er voor jullie waren geschapen heeft misschien zullen jullie godvrezend worden - (2:21).


4. Heeft de mens (goddelijke) leiding nodig?

De mens is niet alleen sterfelijk maar eveneens zondigend. Zijn kennis en beoordelingsvaardigheid wordt eveneens beperkt door tijd, ruimte en ervaring.
Hij heeft geen controle over zijn eigen geboorte of dood.
Hij kan noch zijn toekomst noch hetgeen zich achter de muur bevindt, zien. Hij wordt geboren met intelligentie van een vrije wil, zodoende is hij verantwoordelijk voor zijn eigen manier van leven.

De gelukkigen genieten voordeel van kennis en leiding, maar anderen tasten rond in duisternis en ellende. Leiding komt of wel van de mens of van het bovennatuurlijke. De leiding van de mens van beperkte macht of middelen zal zeker per definitie beperkt en onvolledig zijn. Enkel de leiding van de soevereine, eeuwigdurende macht, is betrouwbaar. De verheven Heer leidt de mens d.m.v. Zijn profeten en boeken ten nutte van de mensheid. De mens moet deze profeten en hun boodschap leren kennen om achter de Waarheid en de manieren om deze Waarheid te praktiseren, te komen. Deze leiding is eeuwig en goddelijk in tegenstelling tot de leiding van de sterfelijke en zondigende mens.

Profeten zijn stervelingen, maar geÔnspireerd door goddelijke openbaringen die aan hun gezonden zijn door de onsterfelijke en niet vergissende of zondigende Heiligheid zelf, in verschillende tijden en plaatsen en voor verschillende mensen voor de liefde van Zijn schepping.

De boeken en profeten zijn gekomen voor de mensen van AziŽ,
Afrika, Europa, Amerika en anderen. Maar deze boeken gingen grotendeels verloren of werden vervalst in de geschiedenis van miljoenen jaren.

Deze leiding die kwam met de eerste mens Adam ging door met Noch, Abraham, Mozes, David, Jezus en Mohammed (vrede en zegeningen zij met hen) en vele andere onbekende profeten.
De boodschap der leiding was compleet en kreeg zijn uiteindelijke vorm voor de gehele mensheid in Mohammed (vrede zij met hem) de laatste profeet, in het allerlaatste onveranderbare boek, de heilige koran.

Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover. (15:9).


5. Wat / Waarom aanbidding?

In het algemeen betekent aanbidding het volgen van gebedsrituelen, vasten, offeren enzovoorts.
Maar het echte aanbidden ligt in het praktiseren van het goede en het vermijden van het slechte volgens de goddelijke leiding.
Dit wordt niet beperkt tot rituele gebeden thuis, in een tempel, kerk, synagoge of moskee.

Religies hebben de neiging je naar het goede pad te leiden.
Ten gevolge van het verlies van de originele goddelijke leiding, die aan ieder volk door Allah door middel van Zijn boodschappers gezonden is, blijft die goddelijke leiding vervangen door menselijke leiding gebaseerd op eigen manipulaties en wijzigingen en verminkingen van hun goddelijke boeken.
AtheÔsten claimen zelfs dat zij de goden van hun eigen lot zijn en de vrije denkers maken zich niet druk om een hogere missie van het sterfelijke bestaan. Epicuristen geloven in dierlijke gewoontes van eten, drinken en gelukkig zijn.

Maar de mens, het sterfelijke en rationele wezen in verwarring en frustratie, kan niet ontkomen aan zijn hogere lot van het bereiken van de Waarheid. De Waarheid komt niet van de sterfelijke mens beperkt in tijd en ruimte maar van de Eeuwige, Soevereine d.m.v. Zijn boeken gezonden met Zijn menselijke boodschappers ten goede van de mensheid.

Enkel de leiding van de koran, die ongewijzigd en onveranderbaar blijft en in oorspronkelijke zuiverheid geopenbaard is aan de laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem). Deze koran vraagt jou de aanbidding te verrichten zoals de andere geopenbaarde boeken.
En de aanbidding in dit boek van de Islam is voor je eigen bestwil en dient uitgevoerd te worden in je gebed, studie, werk, vrije tijd en iedere fase van je leven of je nu jong, oud, man of vrouw bent.

Vroomheid is niet dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wendt, maar vroom is wie gelooft in Allah (God), in de laatste dag, in de engelen, in het boek en in de profeten en wie zijn bezit, hoe lief hij dat ook heeft, geeft aan de verwanten, de wezen, de behoeftigen, aan hem die onderweg is, aan de bedelaars en voor (de vrijkoop van ) de slaven, en wie de salaat verricht en de zakaat geeft en wie hun verbintenis nakomen, als zij een verbintenis zijn aangegaan en wie volhardend zijn in tegenspoed en rampspoed en ten tijde van strijd. Zij zijn het die oprecht zijn en dat zijn de godvrezenden (2:177).


6. Wat is Islam?

De Islam is over het algemeen bekend als de religie die door de moslims wordt beleden.
De Islam is in feite de natuurlijke levensstijl zoals die door Allah aan zijn boodschappers geopenbaard is vanaf de dagen van Adam tot de laatste van hen, Mohammed (vrede zij met hen).
Hij werd geboren in Mekka in 571G. (Volgens Gregoriaanse kalenderjaar) En stierf in Medina in 634G.
De Islam is in feite de eerste en laatste religie van Allah op aarde.

Islam is een Arabisch woord dat onderwerping, gehoorzaamheid en vrede betekent.
Het is de totale onderwerping aan de wil van Allah, de Enige en Soeverein. Vrede komt met de gehoorzaamheid aan de gedragscode, bedacht voor het menselijk welzijn in zijn geopenbaarde boek, de koran.

Islam is de religie van vrede en rust in deze vergankelijke wereld
voor een permanente wereld hierna. Mohammed (vrede zij met hem), zijn dienaar en profeet werd voor slechts 63 jaar
naar de aarde met zijn boodschap gezonden, vervolmaakt in de heilige koran en gepraktiseerd tijdens zijn leven dat bekend staat als de Soennah (overleveringen).
Mohammed (vrede zij met hem) was een profeet, een gids, een leider, een generaal En een administrateur.

Niet enkel door geboorte alleen maar enkel door het volgen van zijn levenswijze wordt men moslim.
De Islam leert de mens de enige broederschap voor de mensheid, ongeacht kleur, ras, sociale klasse, gebied of rijkdom!
Wanneer je de moslims het gebed, het vasten, de bedevaart en goede daden ziet doen, dan weet je dat de Islam een zegening is voor de verdwaalden, de misleidden en de armen, door iemands eigen keuze en voor zn eigen redding.


7. De vijf zuilen van de Islam.

Er zijn vijf verplichte zuilen van de Islam waarmee je moslim wordt of blijft. Deze zijn:

1. Geloofsbeleidenis.
2. Gebed (Salah).
3. Armenbelasting (Zakaat).
4. Vasten (Sawm).
5. Bedevaart (Hadj).

Er moet een sterk bewustzijn zijn van deze fundamenten van de Islam waarna men deze ten uitvoering brengt. Allah maakt het gemakkelijk voor jou om deze uit te voeren zodra je er sterk in gelooft en ze begrijpt.


Geloof (Imen):
Geloof begint met de shahadah (getuigenis). Dit houdt in het getuigen dat: Er is geen god waard om aanbeden te worden behalve Allah die geen deelgenoten heeft en Mohammed is zijn dienaar en profeet.

Ashadoe en La Ilaha Illa Allah, Wa Ashadoe enna Mohammeden Abdoehoe Wa Rasoeloeh.

(A). Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart sterk in gelooft dat Allah een is, die superieur, eeuwig, oneindig, machtig, genadig, barmhartig, schepper en gever van levensonderhoud is. Hij is de enige, niet tweeledig noch driedelig of meervoudig, die het verdient om gehoorzaamd en aanbeden te worden. Dit is Tawheed. Hij houdt van zijn schepping, dus wil hij dat de mens van hem het meest houdt.

(B). Het betekent eveneens dat Mohammed (vrede zij met hem) de zegel en de laatste is van de vele profeten die voor hem kwamen. De koran noemt als voorbeelden slechts 25 van deze profeten maar er zijn er velen die niet genoemd zijn. Je moet in hun allen geloven als zijnde Allahs profeten die slechts kwamen om de mens naar de waarheid te leiden. Behalve deze twee basiselementen van het geloof zijn er nog vier waarin we moeten geloven. Deze zijn:(C). De boeken (koetoeb) geopenbaard aan de profeten, waarvan de laatste de koran is.
(D). De engelen (melaika), altijd gehoorzame wezens.
(E). De dag des oordeels (achirah), het hiernamaals.
(F). De goddelijke voorbestemming (qadar), de kracht van uitvoering van Allah.

Lang voor de openbaring van de koran aan Mohammed (vrede zij met hem) kwamen de andere boeken naar verschillende volkeren in verschillende periodes. Maar deze zijn door mensen vervalst of zijn verloren gegaan. Zodoende kwam het laatste boek naar de laatste profeet als een complete, onvervalsbare, beschermd, bewaard en laatste openbaring.

Allah openbaarde aan de mens door middel van zijn profeten,
om de mens naar het rechte pad van de Waarheid te leiden.
In de koran wordt speciaal verwezen naar de geschriften van Abraham, de boeken van Mozes (Thora), David (Zaboer),
Jezus (Injiel) en Mohammed (vrede zij met hen) (Koran).

De koran is het enige boek dat gedurende het leven van de profeet samengesteld, schriftelijk bewaard en door duizenden over de gehele wereld gememoriseerd is.
Waarvan Allah tevens beloofd heeft in volledige en uiteindelijke vorm en inhoud zuiver te houden.
Het werd aan Mohammed (vrede zij met hem) geopenbaard
gedurende 23 jaar vanaf de leeftijd van 40 jaar tot zijn
dood in 114 hoofdstukken (Soeras) en in meer dan 6000 verzen (Ayas). Het is de voornaamste bron van het Islamitische recht - Sjariah -. Het is geopenbaard en bewaard in de Arabische taal maar gericht tot de mensheid van alle leeftijden en niet enkel tot de Arabische moslims.
Het is niet het boek dat geschreven of gedicteerd is door de ongeletterde profeet maar is de feitelijke, woordelijke openbaring van Allah.

Het is het antwoord en leiding op ieder gebied of het nu echtelijke, spirituele, fysieke, morele, wetenschappelijke, historische, politieke, sociale en andere aspecten van het gehele leven betreft. Als je het leest of ernaar luistert ben je in staat de goddelijke wijsheid in zijn taal, symfonie en betekenis te bespeuren.Wanneer je het geloof goed gebaseerd hebt op al deze elementen, dan heb je de Islam geaccepteerd.
En door het geloof te verklaren (Shahadah), onderwerp je je aan de Islam en word je een herboren moslim waarmee je de poorten van genade en vergiffenis voor jezelf opent.


2. Het gebed (Salah).

De tweede zuil van de Islam is het verrichten van het gebed.
Het gebed wordt vijf keer per dag verricht, verkieselijk in groepsverband. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en s nachts.
Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je, je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.
Er worden koranische verzen gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.

Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen.
Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allahs bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling. Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent. Elke praktizerende moslim kan een gezamenlijk gebed leiden.

Volgens overleveringen krijgt hij, die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 25 keer de beloning van een gebed die hij alleen uitvoert. Voor het verrichten van het gebed in de moskee van de profeet in Medina is de beloning duizend maal en in de grote moskee in Mekka honderdduizend maal. De derde heilige moskee in de Islam is in Jeruzalem Beitoel Maqdis.


3. inkomsten vezuivering (Zakaat).

De derde verplichte zuil is de zakaat en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens.
Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftigen, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de netto-spaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.

De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims, deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.

Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftigen en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer.

4. Het vasten (Sawm).

Van ochtendschemering (fajr-gebed) tot zonsondergang gedurende de hele negende maand (Ramadan) van het maanjaar, is voor alle volwassen mannelijke en vrouwelijke moslims verplicht. In deze maand onthoudt je jezelf van het eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah.

In deze maand werd de heilige koran neergezonden naar de aarde en daarna geleidelijk geopenbaard via de profeet (vrede zij met hem). Volgens de overleveringen werden de andere boeken en geschriften aan Abraham, Mozes, David en Jezus (vrede zij met hen) eveneens in deze heilige maand geopenbaard.In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten voor:
de zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapsband voor alle mensen en moslims, en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.
Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld Ied (feest) met gebeden en feestelijkheden.


5. Bedevaart (Hadj).

Laatstgenoemd, maar daarom niet minder belangrijk is de bedevaart, Hadj, naar de heilige stad Mekka waar het huis van Allah de Kabah uit de tijd van Adam (vrede zij met hem) ligt.
Het is alleen verplicht voor die moslims die vaak van heinde en ver komen, die het zich financieel kunnen veroorloven en fysiek daartoe in staat zijn om de Hadj te verrichten.

Het is een kosmopolitische samenkomst van mannen en vrouwen, van alle rassen en regios, in Mekka, Mina en Arafat tijdens een paar dagen van de maand Zul Hidja, de laatste maand van het (islamitische) kalenderjaar.

Het is een wereldvereniging van toegewijden, die getuigen dat Allah een soeverein is zonder deelgenoten. Miljoenen verzamelen zich in witte kleding en zeggen gebeden en voeren bepaalde rituelen uit en brengen offers in Zijn naam voor fysieke en spirituele verlossing, tussen de 8e en 13e dag van de maand.

Gedurende deze periode en iedere andere tijd in het jaar kunnen moslims naar de stad Medina reizen om er gebeden te verrichten en respect te betuigen aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de grote moskee waar zijn graf ligt.
Dit is echter geen vereiste voor de Hadj zelf maar is een extra ritueel.

Tijdens deze plechtige gelegenheid van gebed en offer, ontmoeten moslims uit de gehele wereld elkaar en sluiten handelsovereenkomsten en vindt er een uitwisseling van goodwill plaats.


8. Andere rechten / plichten.

Zodra je een moslim wordt met een bewust geloof en je de vier andere verplichte daden van aanbidding uitvoert zullen meer heilzame rechten en plichten voegen om van jou een deugdzaam persoon te maken. Sommige daarvan zijn verplicht en andere naar keuze die zowel voor jou als voor de maatschappij rondom jou nuttig zijn. Enkele die meer verplicht zijn, zijn:

1. Het verkrijgen van kennis (Ilm) of je nu vrouw of man bent.

2. Het zich inspannen de wet van Allah in jezelf en bij anderen te vestigen met inzet van je leven en bezittingen (Jihad).

3. Het uitnodigen van mensen naar het goede en het afzien van het slechte (dawa)

4. Het proberen van het vestigen van gerechtigheid en het zelf rechtvaardig zijn.

5. het vermijden van verboden zaken en daden en het gebruiken van toegestane zaken die goed voor je zijn voorgeschreven in de Koran (Halal/Haraam).

Het ter keuze-gestelde is veelzijdig en als gedeelte van het hebben en houden, voorbeelden van wat wel en niet mag worden in de koran en de overleveringen van de profeet (vrede zij met hem) aangetoond. Wanneer je, je plichten als man of vrouw nakomt worden je rechten op leven, vrijheid, bezit en waardigheid voor je gegarandeerd in deze wereld en met een grotere beloning van al je goede daden in het hiernamaals.


9. Is de Islam de laatste/ volmaakte religie?

Je hebt gezien dat een religie een complete levenswijze is en niet beperkt wordt tot bepaalde (religieuze) diensten of rituelen in gebedshuizen alleen, waarbij het grootste gedeelte van je leven gereserveerd blijft voor kwaad, egoÔsme of sensueel genot. In tegenstelling tot andere religies definieert de Islam dus een levenswijze in zn geheel door geopenbaarde leiding. Naar iedere gemeenschap zijn sinds het ontstaan van de mens profeten gekomen met dezelfde boodschap namelijk het aanbidden van een God zonder deelgenoten. En in deze aanbidding zijn niet alleen je gebeden inbegrepen maar alle activiteiten als een goed persoon, als een liefhebbend familielid en een plichtsgetrouwe burger van de maatschappij in zijn geheel.
Het is het vestigen van broederschap voor de mensheid van en vooruitgang in het materiŽle en spirituele aspect van de hele persoonlijkheid van de mens op aarde. Al hetgeen dat goed is wordt verkondigd en gepraktiseerd en alles dat slecht is wordt verboden en bestraft zoals gesteld in de sjaria-(koran en sunnah). De logische leiding van de profeten en boeken kwamen tot een einde, in Mohammed (vrede zij met hem) en de koran, 1400 jaar geleden. Dit is de Islam, de laatste en vervolmaakte religie die door de gehele mensheid gevolgd dient te worden.

De koran was niet alleen leiding voor de mensheid 1400 jaar geleden, toen de helft van de wereld onder zijn invloed kwam,
maar zelfs daarna tot de dag van vandaag. En dit zal zo blijven tot de laatste dag van deze wereld op elk gebied waar het betrekking op heeft. Moderne wetenschap en theologie ontdekken nog iedere dag slechts het verborgene, zijn diepte en de waarheid.

Heden heb Ik jullie godsdienst voor jullie voltooid, Mijn genade aan jullie volledig bewezen en de Islam als godsdienst voor jullie goedgevonden (5:3).

Het is deze religie, die afkomstig is uit het woestijnzand van ArabiŽ en nu in alle landen van de wereld aanwezig is, die begrijpelijk is en voor de gehele mensheid is bestemd.
Het aantal moslims overschrijdt vandaag de dag de een miljard.


10. Geweld/ fundamentalisme of vrede?

De koran zegt:
In de godsdienst is geen dwang (2:256).

Geweld mag gebruikt worden als verdedigingsmiddel of slechts
voor het vestigen van de bepalingen van de goddelijke wetgeving.

Wanneer dit geweld: fundamentalisme, extremisme, terrorisme of onderdrukkende macht betekent, heeft het geen plaats in de Islam, daar het de religie is van medelijden en onderwerping aan de wetten van Allah. De Islam verkondigt de gulle middenweg van tolerantie en niet van excessen, onverdraagzaamheid of haat.

Fundamentalisme is dus een slechte naam die vanuit onwetendheid, vooroordelen of slechte intentie aan moslims gegeven. Mensen van donkere huidkleur werden ooit bestempeld en behandeld als honden en bruine of gele mensen als achterlijken. Hoewel de wereld zoveel aan hen en aan hun profeten te danken heeft.

Alleen de Islam zorgt ervoor dat in zijn of haar gemeenschap (Oemmah): huidkleur, klasse, taal en territoriale verschillen samensmelten. De grootheid van de Islam zit hem niet in het aantal, ras of macht, maar in de uitmuntendheid van zijn of haar geloofsovertuiging en broederschap van de mensheid.

Het strikt volgen van het pad van de waarheid zoals geŽist door
Allah en Zijn boodschappers is noch fanatisme noch terrorisme noch fundamentalisme.

Het bestrijden van de leugen (Batil), en het opkomen voor de Waarheid (El Haq) is een plicht van ieder individu en moslim. De Islam vestigt vrede d.m.v. waarheid en gerechtigheid tegenover haat, onrechtvaardigheid en discriminatie.


11. Geloofsovertuiging: Kleur, klasse of Broederschap?

De Islam is noch een uitvlucht noch een sekte of dogma van een of ander mystiek persoon of wereldmacht. Het is geen geloofsovertuiging bedacht door Mohammed (vrede zij met hem) noch een imperium van de moslims.

Het vecht niet voor een bepaalde klasse tegen een andere klasse, een ras tegen een andere ras, een economische markt tegen een andere economische markt, noch vecht het voor zwart tegen blank.

De Islam is het morele koninkrijk van Allah voor broederschap,
voor de mensheid om vrede en rust in deze wereld en in het hiernamaals te bewerkstelligen. Het is de religie van aanbidding van een schepper, gepraktizeerd in goede daden.

Er is geen superioriteit van een mens, kleur of klasse ten opzichte van een andere, behalve door rechtschapenheid.
Allah is een, de oorsprong en bestemming van de mens is een,
de menselijke familie is een en onze missie is het aanbidden van Allah alleen en het hebben van medelijden.


12. Seks, familie, gemeenschap en mensenrechten.

De moderne mens wordt soms verleidt door de verleende vrijheid van het hebben van vrije seksuele relaties. En het zijn van ongetrouwde moeders brengt ook verleiding teweeg.
Het hebben van vrije omgang, het scheiden zonder beperkingen en het bestaan van een kunstmatige gelijkheid van man en vrouw leiden meestal tot problemen. Maar we moeten het beestje bij zijn naam noemen. De sekse zijn niet alleen fysiek anders maar ook functioneel.

De Islam accepteert dit natuurlijk onderscheid als een gift en niet als een kunstmatige vertoon van gelijkheid of vrijheid.
Iedere vader of moeder, broer of zus heeft een vaste rol te spelen
in zijn familie en sociale relaties; niet nabootsend of in conflict met, maar complementair om zodoende vrede en harmonie in deze wereld te bewaren.

De Islam gaf vrouwen de basisrechten op leven, vrijheid, bezit en waardigheid om hun eerzame rol te spelen. Een man kan geen kind in zijn buik dragen of borstvoeding geven, noch kan een vrouw alleen een kind verwekken.

Het is niet nodig om voor een tijdelijk pleziertje de zuivere huwelijksband en het voortbrengen van een nageslacht te ontheiligen. Het hebben van meer dan een vrouw in geval van gelijke behandeling, het werken van een vrouw op gebieden waarin zij gespecialiseerd is en de scheiding van man en vrouw voor natuurlijke en morele doeleinden zijn enkele van die verschillen die door Allah slechts vereist worden ten nutte van de mens.

Door deze aard van de schepping uit te dagen hebben we vele ziekten en stoornissen in de maatschappij gecreŽerd. En de Islam staat dit niet toe, maar vraagt de mens binnen de grenzen te blijven die door Allah gesteld zijn in Zijn goddelijke leiding.Huwelijk, niet overspel; het scheiden van mannen en vrouwen,
niet de vrijheid van vrije omgang van man en vrouw en seksuele misbruik.Het behoud van privacy, bescheidenheid en kuisheid, niet obsceniteit en perversie zijn enkele, van dergelijke morele waarden van Allah voor het welzijn van de mensheid.

Naast het individu wordt de familie beschouwd als het meest belangrijke orgaan van de samenleving in de islam. Dit is de reden waarom de familiebanden van liefde, begrip en zorg het meest worden benadrukt, om de maatschappij hecht en gelukkig te houden.

De Islam gelooft niet alleen in, maar garandeert de mensenrechten op het gebied van persoon, bezit en geweten, sinds het begin van de menselijke beschaving. De meest aanzienlijke factor van deze rechten is dat het ook een plichtsgedeelte heeft. De mens ontvangt deze rechten in zijn persoonlijke, familie en sociopolitieke relaties en is aan de familie en aan Allah deze plicht verschuldigd.

Het accepteren van de goddelijke leiding is bedoeld voor het welzijn van de mens, dus door vrijwillige overgave aan deze leiding wordt men een moslim, een ideale mens die toename van criminaliteit verafschuwt, die vrede en harmonie vestigt, die conflicten, onderdrukking, corruptie, uitbuiting en discriminatie voor zichzelf en de maatschappij vermijdt.

Menselijke broederschap verzekert het recht op leven en vrijheid zowel op persoonlijke als collectieve gebieden, zoals gespecificeerd in de koran en de Soennah Overleveringen
over de profeet Mohammed, vrede zij met hem).

Het verdedigen van deze rechten en plichten op leven, bezit, vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid, leidden de Arabieren, van de woestijn uit de tijd van onwetendheid, om gerespecteerde moslims te worden voor de komende eeuwen.

De Islam verspreidde zich dus naar het oosten, westen, noorden en het zuiden met respect, en erkenning van de mensenrechten en zelfs nu wint het hierdoor terrein.

.

13. Wetenschap/ kennis.

Het Arabische woord Oeloem houdt zowel kennis als wetenschap in. En enkel in de Islam worden deze beschouwd als samenzijnden en niet als begrippen in strijd met elkaar.

Dit is de reden waarom de erg rijke bijdrage van moslimwetenschappers en geleerden zoals El-Gabir, El-Razi, El-Beroeni, Omar El-Chayam, Ibn-Sina, Ibn-Roeshd etc., in de begindagen van de Islam op het gebied van biologie, wiskunde en wenswetenschappen ongeŽvenaard blijft.

Er zijn talrijke koranverzen over al deze takken van wetenschap,
het milieu en het reizen in de ruimte inbegrepen.

De koran zelf wordt beschouwd als de beste bron voor wetenschappelijke informatie. Zelfs door niet-moslims zoals Maurice Buchailley, George Sareton, Bernard Shaw, en anderen.

Overigens de allereerste openbaring van Allah aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) betrof kennis en het onderwijzen ervan d.m.v. de pen: Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen. Geschapen heeft Hij de mens uit een bloedklonter. Lees voor! Jouw Heer is de edelmoedigste, die onderwezen heeft met de pen.(96:1-4).

Dus is de Islam niet alleen een natuurlijke maar ook een wetenschappelijke religie voor het mensenbestaan.

De nadruk ligt dus op het verwerven van kennis op alle gebieden om in het voordeel van de mensheid gebruikt te worden en niet ter vernietiging, perversiteit of oproer van deze mensheid.

Een overlevering van de profeet (vrede zij met hem ) zegt:
Het verwerven van kennis is een verplichting voor iedere moslim.


14. Waarom Islam?

Ter afsluiting van onze discussie kun je voor jezelf fysiek
en mentaal afleiden dat de Islam de enige religie is vanaf het begin van de mensheid en geschiedenis tot het einde ervan.
Het is niet alleen een dogma of ritueel, deze levenswijze is de drijvende kracht bij al je daden. Het leven is niet een doel op zich, maar een middel tot het bereiken van een verhevener doel. Het doel is het bereiken van de waarheid en verlossing door serieuze aanbidding.

De aanbidding is niet alleen het gebed maar ook de erkenning
van de soevereine eenheid en het leiden van het hele leven volgens Zijn leiding.

De Soevereine, Allah heeft jouw aanbidding niet nodig terwijl jij die wel nodig hebt voor je eigen bestwil, in deze vergankelijke wereld en sterfelijk bestaan en voor een gezegend eeuwigdurende leven in het hiernamaals.

Dit kan door het uitspreken van de woorden met diepgeloof:
Er is niets waard om aanbeden te worden behalve Allah.
Door Moslim te worden open je de deur voor vrede en verlossing.
Dit is de reden dat niet-moslims van alle leeftijden wereldwijd vrijwillig voor hun eigen verlossing de Islam accepteerden.

De recente die je kent zijn slechts een paar van de miljoenen. enkele zijn:
Mohammed Assaad uit Oostenrijk, Siddieq en Selma Buckley uit AustraliŽ, Marmadauke Pickthall an Youssef Islam (voormalig popzanger Cat Stevens) uit Groot- Brittanie, Bilal Philips uit Canada en Jamaica, Datima Zuesten uit Tsjechoslowakije,
Ali Yol uit Denemarken. Dr. Selmen Beoist en Roger Garander uit Frankrijk, Najimoeramony uit Ghana, Dr. R.L. Miliama en Faisal Mohammed uit Nederland, Mohammed Hobomm en Fatima Lemyer uit Duitsland, Abdoerahman Patel en Amier Ali Dawoed uit India, Toyo uit Japan, Ibrahim Kianjung uit Korea, Dr., Khalid Dilo Santos uit de Filipijnen, Osman Abdallah uit Thailand, Malcolm X en Mohammed Ali Clay en Mike Tyson en M.C. Hammer uit de Verenigde Staten.

In deze chaotische, conflict- en frustratievolle wereld is het vestigen van de Islam in je persoonlijk, familie en collectief leven de enige weg naar orde en vrijheid. Als je eenmaal moslim bent word je een gelijkwaardig lid van de menselijke broederschap die de barriŤres van kleur, klasse, territorium en taal breken.
Door het praktiseren van de levenswijze zoals beschreven in de heilige koran en de overleveringen van de profeet (vrede zij met hem) word je een echte moslim met bescherming en vergiffenis van je heer Allah en vestig je, door je goede daden, vrede.

Er kan geen betere keus voor man of vrouw, jong of oud, zwart of blank, bruin of geel zijn, dan het accepteren van de Islam en zeker te zijn van verlossing.

Zeg: <Mensen van het boek (Joden en Christenen)! Komt tot een uitspraak die voor jullie en voor ons gezamenlijk juist is.
Dat wij alleen Allah (God) dienen, dat wij niets aan Hem als metgezel toevoegen en dat wij elkaar niet tot heren naast Allah (God) nemen.> Als zij zich echter afkeren, zeg dan :<Getuigt dat wij (aan Allah) onderworpenen zijn.> (3:64).

En jullie god is een god, geeft jullie dus over aan Hem en verkondigt het goede nieuws aan hen die nederig vertrouwen. (22:34).

Home

Waarom Islam ? | Links | Contact Us ? | Guestbook